Door Bert Wienen

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022 (volledige versie in PDF)

Download hier het verkiezingsprogramma (PDF)

 

Als ChristenUnie Assen kiezen we er bewust voor om met deze slogan de verkiezingen in te gaan. In een tijd waarin individualisering steeds grotere vormen aanneemt en meer mensen dan ooit zich eenzaam voelen. Juist nu blijft de ChristenUnie dichtbij haar bron: de Bijbel waarin zo duidelijk naar voren komt hoe belangrijk het is om om te zien naar elkaar en elkaar lief te hebben.

Wij hebben visie en hoop voor de toekomst. We kijken niet alleen naar vandaag, maar ook naar morgen. Daarom tonen we lef en durven we keuzes te maken. Zo kiezen wij voor optimale ontwikkeling van alle kinderen en jongeren in Assen. Kiezen wij voor goede zorg en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. En kiezen wij ervoor om vol in te zetten op duurzame energie.

De ChristenUnie heeft daarbij het welzijn van alle Assenaren voor ogen. We zoeken naar het beste voor de hele stad, willen tegenstellingen overbruggen en stralen daarbij hoop uit voor de toekomst. We zijn dankbaar voor wat we in Assen hebben: goede voorzieningen, goede regelingen. En we zijn trots op onze stad! De komende periode gaan we onze hoopvolle boodschap delen met het appèl om te kiezen voor de ander. We gaan ermee het centrum in, de wijken en de omliggende gebieden. We zullen de Assenaren erover vertellen. En dat is het begin... 
De komende vier jaren willen we ons weer inzetten voor de stad en haar inwoners. Dat doen we niet alleen, we doen het samen.

Op woensdag 21 maart 2018 gaan we stemmen. Als lijsttrekker van de ChristenUnie hoop ik dat u, dat jij stemt op één van onze kandidaten. Die stem geeft een hoopvol geluid en roept op tot omzien naar elkaar.

Stem ChristenUnie en kies voor de ander!
Bert Wienen, lijsttrekker ChristenUnie Assen


1. Kies voor jeugd

ChristenUnie Assen kiest nadrukkelijk voor kinderen en jongeren. Zij zijn de toekomst van onze stad en moeten zich kunnen ontwikkelen in Assen. Wij vinden het belangrijk dat er voor hen goede voorzieningen zijn zoals onderwijs, opvang- en speelmogelijkheden en dat zij zich veilig voelen in hun leefomgeving. 

Kinderen hebben het recht om op te groeien in veilige gezinnen waarin ouders de verantwoordelijkheid op zich nemen voor een goede opvoeding. Soms makkelijker gezegd dan gedaan. In het belang van ouder en kind willen wij werk maken van voorlichting en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Het aantal echtscheidingen neemt toe. En in toenemende mate is daarbij sprake van wat een vechtscheiding is gaan heten. Juist dan is het nodig dat de gemeente een adequaat zorgaanbod beschikbaar heeft. Zeker voor de kinderen die hiervan de dupe (dreigen te) worden. Kinderen en jongeren die vormen van zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen dit vanuit de gemeente ontvangen. Daarbij is tijdige signalering belangrijk en ondersteuning die dichtbij mensen wordt georganiseerd (via huisarts, school, wijk en het consultatiebureau). Helaas groeien steeds meer kinderen op in armoede. Daarom wordt in de komende vier jaren nog meer ingezet op het voorkomen van schulden en het doorbreken van overerfbare armoede.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen, ook in hun hobby. Daarom stimuleren we deelname van kinderen en jongeren aan individuele of teamsporten. En is ons uitgangspunt dat iedereen daaraan mee kan doen. Dat geldt ook voor deelname aan kunst en cultuur. De ChristenUnie wil kinderen en jongeren stimuleren zich te ontwikkelen op het gebied van kunst, dans, theater of muziek door lessen te subsidiëren. Daarmee investeren we in de toekomst van kinderen in Assen en in een levendige stad voor de toekomst.
Assen heeft goed onderwijs, vele sportmogelijkheden en een uitgebreid cultureel aanbod. Dat is een goede basis om op verder te bouwen. Wij vinden het belangrijk dat er voor kinderen veel ruimte is om te spelen en te genieten van de natuur. Dat vraagt om goed onderhouden speelplaatsen, klimbomen en andere plekken om te spelen.

Dit is wat wij willen:

 • Bijzondere aandacht voor kinderen die mantelzorger zijn. Mantelzorg mag niet de reden zijn waarom kinderen/jongeren verzuimen of thuisblijven van school. We willen passende ondersteuning zodat jonge mantelzorgers naar school kunnen.
 • Een toenemend aantal kinderen wordt opgenomen in het Wilhelmina Ziekenhuis als gevolg van alcoholmisbruik. Wij willen dat dit stopt. Door meer preventie en door strengere handhaving van en toezicht op de Drank- en Horecawet. 
 • Het TT Festival wordt kind- en jongerenvriendelijk. Daarbij wordt er streng op toegezien dat er geen alcohol wordt verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Samen met ondernemers wordt gezocht naar veilige uitgaansmogelijkheden voor jongeren. 
 • Speelplaatsen voor kinderen zijn vaak een ontmoetingsplek voor de hele buurt. Er wordt geld vrijgemaakt om te investeren in speelplaatsen, plaatsing van bankjes voor buurtbewoners en het opknappen van speelplaatsen.
 • Ook in de binnenstad wordt ruimte gecreëerd waar kinderen kunnen spelen.
 • Alle kinderen gaan naar school: in Assen streven we naar zo weinig mogelijk thuiszitters. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van handhaving van de leerplicht en behoren voltijdontheffingen tot de uitzondering.
 • Pleegzorg en/of gezinshuizen zijn belangrijke vormen van hulp voor kinderen uit gezinnen die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. De ChristenUnie waardeert deze vormen van zorg en ondersteunt acties om meer pleegouders te werven.
 • Jongeren die 18 worden, moeten gebruik kunnen blijven maken van noodzakelijke zorg en ondersteuning.
 • De komende periode willen we kinderen meer laten meepraten over het beleid in de stad. Dat is leerzaam, helpt in het democratisch proces en verbetert besluitvorming.


2. Kies voor zorg

De ChristenUnie heeft een samenleving voor ogen waarin mensen naar elkaar omzien. Dat komt voort uit het principe van naastenliefde. Iedereen maakt (in meer of mindere mate) deel uit van sociale netwerken. Denk hierbij aan gezinnen, schoolklassen, vriendengroepen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van toenemend individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. 

In de afgelopen periode is in de zorg veel veranderd. De gemeente heeft er veel taken bij gekregen. Kijkend naar de omstandigheden zijn deze veranderingen in Assen goed verlopen. Maar er is geen reden om stil te zitten. Op diverse terreinen is verbetering nodig. Daarom blijft de ChristenUnie de komende periode opkomen voor passende zorg. Zodat zorg en ondersteuning nog beter kunnen worden afgestemd op de vraag van de inwoners en hun naasten.

Wij willen dat inwoners nog beter worden geholpen om de juiste ondersteuning te krijgen en dat de verschillende levensgebieden (zoals gezin, school, huishouden en vrije tijd) in kaart worden gebracht om te bepalen wat er nodig is. We vinden het van groot belang dat hulpvragers zelf afwegingen maken en oplossingen aandragen. Dit kan door bijvoorbeeld met hulpvragers samen hulpplannen op te stellen of door het houden van Eigen Kracht conferenties. Wij vinden het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk met één contactpersoon van de gemeente te maken hebben voor alle zaken uit 'het sociaal domein’ en dat informatie niet meerdere keren hoeft te worden aangeleverd op verschillende formulieren. Wat de ChristenUnie betreft staan de hulpvraag en een passend aanbod centraal en wordt bureaucratie voorkomen.

Wij hebben veel waardering voor mantelzorgers en willen dat zij optimaal worden ondersteund. Een belangrijke ondersteuningsvorm voor hen is de zogenaamde respijtzorg. Die biedt mantelzorgers de gelegenheid om zelf even afstand te nemen en (tijdelijk) de zorg over te laten aan anderen. De ChristenUnie wil meer mogelijkheden voor respijtzorg in de komende periode.

Een groot - maar veelal onderschat - probleem van deze tijd is eenzaamheid. Mensen voelen zich alleen of zijn in een situatie terechtgekomen waarin sociaal isolement dreigt. Dit probleem kan de gemeente niet oplossen, maar wij vinden dat we niet weg kunnen kijken. Daarom neemt de gemeente het initiatief om samen met huisartsen, wijkteams en inwoners eenzaamheid aan te pakken. Bijvoorbeeld door het sluiten van een ‘Eenzaamheidspact’. Hierin brengen verschillende partijen, zoals gemeente, vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden, kerken, zorgorganisaties en thuiszorgorganisaties het probleem in kaart en werken samen toe naar vermindering van eenzaamheid.

Assenaren moeten op een gezonde manier oud kunnen worden met behoud van een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Daarin zijn keuzevrijheid en eigen regie belangrijke uitgangspunten. De gemeente stelt speciale kernteams samen voor ouderenzorg. In deze teams wordt de verbinding met de huisartsen, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers gelegd. Door deze korte lijnen moeten kwetsbare ouderen vroegtijdig in beeld komen. Bijzondere aandacht is er daarbij voor dementerende ouderen. Om zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig te kunnen wonen moeten woningen of buurten daarvoor geschikt gemaakt worden. Wij willen dat Assen een dementievriendelijke gemeente wordt.

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken en/of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. Wij willen daarom investeren in preventie en moedigen goede initiatieven aan die het gebruik van verslavende middelen voorkomen.
Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om rookvrij op te groeien. Via de consultatiebureaus stimuleren we daarom jonge ouders om te stoppen met roken en de schoolpleinen worden rookvrij.
In de afgelopen periode rapporteerde de politie een toename van incidenten door ‘verwarde personen’. De gemeente heeft verschillende acties ingezet om hulpverlening op gang te brengen voor personen met verward gedrag. De volgende stap is om samen met deze mensen te werken aan herstel, bijvoorbeeld in zelfhulpgroepen en via dagbesteding of sociale dagopvang. Samen met de GGZ en andere aanbieders worden nieuwe vormen van hulp en zorg ontwikkeld in de wijk. Vernieuwing van deze vormen van zorg is nodig.
Ons uitgangspunt is dat de gemeente een vangnet biedt voor iedereen die niet mee kan doen. In Assen doen we dit door te blijven investeren in een goede samenwerking tussen zorgpartijen, buurtteams, het Inwonersplein en huisartsen. En ook met vrijwilligers, diaconieën en vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Present en Humanitas die dagelijks het omzien naar elkaar in praktijk brengen.

Dit is wat wij willen:

 • De gemeente werkt samen met huisartsen om de hulp en ondersteuning verder te verbeteren en toegankelijker te maken voor de inwoners van Assen.
 • Verbeteren van informatievoorziening: alle inwoners van Assen weten waar zij terecht kunnen met vragen over zorg, schuldhulpverlening en ondersteuning. De gemeente verbetert haar website en voert elk jaar een actieve campagne om de beschikbare vormen van zorg onder de aandacht van alle inwoners te brengen.
 • De pilot met de ‘VoorzieningenWijzer’ wordt grootschalig ingezet: een onafhankelijke bespaar-expert laat inwoners zien waar ze recht op hebben en geeft aan hoe zij kunnen besparen. Samen worden de aanvragen ingediend.
 • Neem energiebesparing altijd mee in trajecten van schuldhulpverlening.
 • Bij het ‘keukentafelgesprek’ worden ook de mantelzorgers actief betrokken en is er aandacht voor de ondersteuning die zij nodig hebben om hun werk als mantelzorger te kunnen doen.
 • Bij zorg op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden ook de kinderen en jongeren bij de keukentafelgesprekken betrokken, indien van toepassing.
 • De gemeente neemt het initiatief om samen met huisartsen, wijkteams en inwoners eenzaamheid in Assen te bestrijden, bijvoorbeeld door het sluiten van een ‘Eenzaamheidspact’.
 • De gemeente werkt samen met woningcorporaties en zorginstellingen om voldoende woningen geschikt te maken zodat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook draagt de gemeente bij aan voldoende huisvesting voor mensen die komen uit instellingen voor beschermd wonen of instellingen voor dak- en thuislozen.
 • De openbare ruimte wordt zo ingericht dat iedereen zich daarin goed kan bewegen. 
 • De openbare ruimte rond bijvoorbeeld speelplekken wordt zo ingericht dat er ruimte en mogelijkheid is voor spontane ontmoeting.
 • Analfabetisme en laaggeletterdheid zijn een vaak onderschat probleem. De gemeente spant zich in om mensen te (laten) helpen bij het leren lezen en schrijven, bijvoorbeeld door het Taalhuis.
 • De ChristenUnie is voor een krachtige aanpak van alcoholmisbruik, gokverslaving, drugsverslaving en prostitutie/mensenhandel. Maar bovenal zet de gemeente in op preventie om dergelijke problemen te voorkomen.


3. Kies voor de schepping

Wij leven op een prachtig geschapen aarde en vanuit onze christelijke overtuiging vinden wij dat wij hier goed voor moeten zorgen. Wij gunnen toekomstige generaties dat zij net als wij kunnen genieten van deze aarde. Daarom willen wij haar niet uitputten door meer te vragen dan zij kan bieden. ChristenUnie Assen zet dan ook vol in op duurzaamheid en de transitie naar duurzame energie. Dat vraagt een forse investering van ons allemaal.

Als overheid kunnen wij dat niet alleen. En gelukkig hoeft dat ook niet. Wij zien steeds vaker initiatieven vanuit de samenleving zelf, samen met private partijen en de overheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit diverse bewonersinitiatieven voor woningisolatie en het opwekken van duurzame energie. Een ander voorbeeld is een appartementencomplex dat een grootschalige energierenovatie ondergaat door een vernieuwende financieringsvorm die in Assen is ontwikkeld. Dit is een belangrijke doorbraak op het gebied van ‘objectgebonden financiering’ door Verenigingen van Eigenaren. En goed voorbeeld doet volgen.

Onze ambitie is dat de gemeente Assen ook zelf het goede voorbeeld geeft. Door zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken. Denk aan duurzame straatverlichting, elektrische auto’s, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, energieneutraal bouwen etc.
Het is goed dat het steeds eenvoudiger wordt om zelf energie op te wekken. De gemeente stimuleert inwoners en ondernemers om zelf duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Voor grootschalige energieopwekking staan wat de ChristenUnie betreft alle opties (windmolens, geothermie en zonneparken) open. Onderzoek moet uitwijzen wat het best past bij Assen.

Goed zorgen voor de aarde vraagt ook dat we afval zoveel mogelijk hergebruiken. Wij willen van afval naar grondstof. Het Duurzaamheidscentrum in Assen is een mooi uithangbord voor het duurzaamheidsbeleid van de gemeente. Veel scholieren, kinderen en hun ouders bezoeken dit centrum. In de komende periode wil de ChristenUnie investeren in het gebied rondom het Duurzaamheidscentrum. We willen de kinderboerderij moderniseren, het moet dé plek worden waar kinderen leren omgaan met dieren en ontdekken waar hun voedsel vandaan komt. Zo leren ze al jong wat duurzaam en gezond eten is.
Een duurzame samenleving is gebaat bij een duurzame economie. Een economie die niet is gericht op winst en ‘meer’, maar een economie die de samenleving ondersteunt.

Dit is wat wij willen:

 • Duurzaamheid wordt in alle beleidsstukken en bouwvoornemens opgenomen.
 • De (wijk)gebouwen van de gemeente worden verder verduurzaamd.
 • Initiatieven ten aanzien van de aanschaf van energiebesparende producten (zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, isolatie, windenergie of groene daken) worden gestimuleerd door bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen. Initiatieven vanuit het duurzaamheidsfonds worden gecontinueerd en aangevuld.
 • In het kader van duurzaamheid, geluidsoverlast en fijnstofuitstoot pleit de ChristenUnie voor een beperking van de maximumsnelheid op de A28 rondom Assen naar 100 km per uur.
 • De ChristenUnie wil dat in nieuwe woonwijken, zoals Kloosterveen voortaan alleen nog gasloos gebouwd gaat worden.
 • De ChristenUnie wil de meest duurzame projecten (ontwikkelaars en particulieren) voorrang geven bij de uitgifte van woningbouwgrond.
 • Er komen meer faciliteiten voor het opladen van elektrische auto’s en fietsen.

 

4. Kies voor een groeiende stad

Assen is een heerlijke stad om in te wonen, werken en leven. De ChristenUnie wil dit behouden. Onder de noemer FlorijnAs is en wordt tot 2020 gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid met een nieuwe vaarroute, een nieuw station en de verdubbeling van de belangrijkste verkeersader. Deze verbetering van de infrastructuur zorgt ervoor dat Assen optimaal bereikbaar is, zowel voor haar inwoners als voor bezoekers.

De goede OV-verbindingen maken Assen populair als woonstad. In de komende periode wordt het bouwen van woningen belangrijk. De ChristenUnie wil samen met woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars en door het slim bestemmen van gronden werken aan de bouw van nieuwe woningen in Kloosterveen, het Veemarktterrein en de Havenkade. Het realiseren van woningen in de binnenstad is wat ons betreft een goede strategie voor een levendige stadskern. Om die levendigheid te stimuleren willen wij het wonen in de binnenstad voorrang geven boven ontwikkelingen in de buitenranden van Assen. Dat sluit aan bij een maatschappelijk trend dat steeds meer mensen in het centrum van de stad willen wonen. Wij hebben daarbij gemengd wonen voor ogen: gezinnen, studenten, ouderen en kortdurende woonmogelijkheden voor mensen die acuut een woning nodig hebben.

Een veelgebruikt vervoermiddel in Assen is de fiets. Ons uitgangspunt is dat Assen een goede en veilige fietsstad is. De fiets is om meerdere redenen belangrijk: niet belastend voor het milieu en een gezonde vervanger van andere vormen van vervoer. Wij vinden het belangrijk dat er goede fietsverbindingen zijn, maar we willen ook meer fietsparkeerplaatsen in de binnenstad en in de winkelcentra. Mede met het oog op het toenemend aantal elektrische fietsen, wordt er samen met andere overheden gewerkt aan het realiseren van een ‘fietssnelweg’ naar Groningen.
Assen is een stad in het groen en beschikt over een goed cultureel aanbod. De ChristenUnie waardeert het werk van het Drents Museum, de ontwikkelingen in De Nieuwe Kolk en andere enthousiaste culturele ondernemers. De komende periode wordt ingezet om meer toeristen naar Assen te trekken. Dit zorgt voor meer mensen in de stad en voor werkgelegenheid in de recreatieve sector. De Toeristisch Recreatieve Zone, nabij het TT-circuit, is onderwerp van gesprek. ChristenUnie staat positief tegenover de kansrijke ontwikkeling van dat gebied. Voor de ChristenUnie is het een belangrijke plek voor recreatieve voorzieningen. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente vanuit haar publieke rol niet betrokken raakt bij de exploitatie daarvan.

De jaarlijkse TT en het TT Festival zijn belangrijk voor Assen en de Assenaren. De ChristenUnie houdt vast aan een rol op afstand wat betreft de uitvoering en eveneens aan de huidige omvang wat betreft financiële steun aan het festival.

In de afgelopen periode heeft de ChristenUnie ingestemd met het reserveren van geld voor het versterken van de binnenstad. Wij willen samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren werken aan een aantrekkelijke binnenstad voor Assenaren en voor bezoekers. Het betaald parkeren is een onderdeel van het plan voor de aantrekkelijke binnenstad waaraan samen met inwoners en ondernemers van de binnenstad wordt vormgegeven. Daarbij staan voor de ChristenUnie alle opties open, mits er financiële dekking is voor de voorstellen.
De gemeente Assen heeft de verantwoordelijkheid om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk houdt zij ook oog voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen en bedrijven (denk bijvoorbeeld aan inbraakpreventie en rookmelders). De overheid is er ook om de veiligheid te waarborgen op straat en treedt op tegen mensen die de wet overtreden. Tegen mensen die overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door drugsgebruik en drankmisbruik, wordt opgetreden en ook wordt hulpverlening ingezet.

Dit is wat wij willen:

 • Assen is een echte gezinsstad. Dit kenmerk wordt benut in citymarketing om nieuwe inwoners aan te trekken, o.a. gericht op jonge gezinnen uit Groningen. 
 • De gemeente Assen gebruikt voor fietspaden het hoogste onderhoudsniveau en geeft bij de gladheidsbestrijding prioriteit aan hoofdfietsroutes en fietsroutes die leiden naar scholen.
 • De verkeersregelinstallatie wordt zo afgesteld dat fietsers bij regen sneller ‘groen’ krijgen en door kunnen rijden.
 • Samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren wordt er gewerkt aan een compacte binnenstad. Door verandering van de manier waarop mensen aankopen doen, bijvoorbeeld via internet, is een flinke aanpassing nodig. De binnenstad zal zich ontwikkelen tot een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar kopen samengaat met beleven. 
De ChristenUnie vindt het samenwerken met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren belangrijk en investeert alleen als plannen breed worden gedragen.
 • Een nieuwe raad, een nieuw parkeerbeleid.
 • Voor leegstaande panden in de binnenstad wordt gezocht naar creatieve oplossingen. Denk hierbij aan korte verhuur, winkels met een sociaal karakter, binnenstedelijke ruilverkaveling en het geschikt maken van winkels voor bewoning.
 • Woningbouwprojecten gaan versneld in uitvoering omdat we streven naar voldoende nieuwbouwwoningen met een gevarieerd aanbod voor onze stad.
 • Een belangrijk samenwerkingsverband is de regio Groningen - Assen. De gemeente versterkt deze samenwerking. 
 • De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet.
 • De ChristenUnie is tegen de vestiging van nieuwe gokgelegenheden.
 • De ChristenUnie is tegen proeven in de gemeente Assen omtrent de legalisering van drugs.
 • De ChristenUnie is voor een regionale aanpak van mensenhandel en wil streng toezicht op thuisprostitutie.
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op de daders.


5. Kies voor krachtige wijken

De wijken en vooral het samenleven in de wijken, is een belangrijk thema voor de ChristenUnie. Leefbare wijken worden gevormd door wijkbewoners die initiatief nemen. Daarbij heeft de ChristenUnie ook de omliggende dorpen en buurtschappen voor ogen die onder de gemeente Assen vallen, namelijk Anreep, De Haar, Graswijk, Loon, Rhee, Schieven, Ter Aard, Ubbena, Witten, Zeijerveen en Zeijerveld.

In leefbare wijken vinden wij het groenonderhoud een belangrijk punt. Het nieuwe maaibeleid heeft ervoor gezorgd dat op sommige plekken het gras hoog groeit. Wij willen het maaibeleid op een aantal punten aanpassen: bij ingangen van de wijken, in en rondom de binnenstad moet het gras frequenter gemaaid worden.

De gemeente staat open voor initiatieven van inwoners en ondernemers. De gemeente denkt mee, en is soms zelf aanjager van nieuwe initiatieven die de Asser samenleving dienen. Als er verantwoordelijkheden en middelen kunnen worden overgedragen aan inwoners en maatschappelijke instellingen, dan helpt de gemeente om dat op een goede manier te realiseren. Daarbij benut de gemeente onder andere het potentieel aan vrijwilligers.
Inwoners van Assen worden actief betrokken bij de veiligheid op straat en in de wijk. Wij hechten aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt in de wijk en aan diens coördinerende taak naar de buurtteams en de gemeente toe om problemen in de wijk te signaleren en gezamenlijk aan te pakken.

Onderdeel van de leefbaarheid van de stad is dat inwoners van Assen kunnen genieten van sport. De gemeente Assen heeft de sportvoorzieningen goed op orde. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan individuele en/of teamsporten. Daarom kiezen wij ervoor om te investeren in breedtesport.

Ook cultureel heeft Assen veel te bieden. In de afgelopen jaren is met succes gewerkt aan het realiseren van het culturele hart waarin verschillende culturele instellingen samenwerken. De ChristenUnie subsidieert liever activiteiten dan gebouwen. Wij willen de komende periode stimuleren dat allerhande culturele activiteiten zoals muzieklessen, bandjes, handenarbeid en dans worden ondergebracht in scholen, Multifunctionele Accommodaties (MFA’s) en andere voorzieningen. Zo gaat cultuur ook in de wijken veel meer leven. De ChristenUnie zet ook in op meer culturele activiteiten in de binnenstad. Bandjes, culturele instellingen, (muziek)verenigingen en orkesten, dans-, musical- en theatergroepen worden actief benaderd om zich in de binnenstad te presenteren op dagen waarop veel publiek wordt verwacht in de stad. Dat komt de levendigheid in de binnenstad ten goede en voor de verenigingen is het een mooie kans om zich te promoten. Om dit te realiseren is een nieuw cultuurbeleidskader nodig.

Assen is een mooie stad met een rijke historie. Het culturele erfgoed van Assen verdient dan ook aandacht en bescherming. Met partijen als het Drents Archief, de Stichting Noorderbegraafplaats Assen en de Asser Historische Vereniging worden vrijwilligers ondersteund die een bijdrage willen leveren aan het in stand houden van het erfgoed in Assen.

Dit is wat wij willen:

 • Mijn Buurt Assen en Buurtbemiddeling worden voortgezet.
 • Benut wijkgebouwen, MFA’s en scholen voor het aanbieden van goedkope leslocaties voor allerhande culturele activiteiten.
 • Daag culturele instellingen en verenigingen (bijvoorbeeld via een financiële prikkel) uit om het verschil te maken in de wijk, om minderheden, eenzamen en ouderen te betrekken bij culturele activiteiten.
 • Assen ontwikkelt een visie op het behoud van erfgoed.
 • Begraven in Assen blijft betaalbaar. De komende periode zet de ChristenUnie daarom in op het verlagen van de grafkosten door de groenvoorziening bij de Boskamp onder te brengen bij de gemeente. Ook worden de mogelijkheden onderzocht voor een natuurbegraafplaats in de gemeente Assen.
 • Inwoners van Assen worden betrokken bij veiligheid. Daarom worden de WhatsApp buurtpreventiegroepen en Burgernet voortgezet.


6. Kies voor werken en samenleven

De ChristenUnie heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen kan meedoen op een manier die aansluit bij zijn of haar talenten. Wij gaan er daarbij vanuit dat iedereen die dat kan zijn of haar talenten ook voor de samenleving inzet.

Door te werken dragen mensen bij aan de samenleving. Een baan helpt mensen om (relatief) onafhankelijk het leven in te richten en om zichzelf en de naasten te onderhouden.

Ons uitgangspunt is dat ieder mens - in beginsel– zelf de verantwoordelijkheid heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Als dat niet lukt, is ondersteuning nodig die wij van harte willen geven. In dat geval wordt van de samenleving en de gemeente extra zorg en aandacht gevraagd voor de kwetsbare burgers.
Het verdwijnen van de sociale werkvoorziening vraagt om nieuwe oplossingen van overheid én bedrijfsleven. Sociaal ondernemerschap biedt daarvoor mogelijkheden. ChristenUnie Assen wil zich daar sterk voor maken. Werk of dagbesteding is betekenisvol bezig zijn, bouwen aan sociale contacten en een netwerk. Daarnaast biedt het hebben van werk structuur en helpt het om armoede te voorkomen. Het is belangrijk om mensen goed te begeleiden en een sterke koppeling met ‘het sociaal domein’ te realiseren.

Assen blijft actief in het realiseren van nieuwe werkgelegenheid, met name in de sectoren zorg, recreatie en duurzaamheid. Daarnaast streven wij naar het behouden van werkgelegenheid, bijvoorbeeld van de rijksdiensten en de kazerne. Vanuit het economisch beleid wordt meer ingezet op recreatie en het binnenhalen van recreatieve ondernemers. Ook willen wij (innovatieve) startups aanmoedigen en ondersteunen om te ondernemen en te groeien in Assen. Verder zien wij mooie aanknopingspunten om onze economische doelen te verbinden aan bijvoorbeeld onze sociale en klimaatdoelstellingen. Samen met ondernemers en het onderwijs willen wij die kansen verzilveren.
Om verschillende redenen is het goed dat bedrijven en organisaties zich vestigen in Assen. Dat levert werkgelegenheid op en inkomsten voor Assen. De ChristenUnie wil dat de gemeente inzet op het aantrekken van deze bedrijvigheid voor de verschillende bedrijventerreinen die Assen heeft. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat bedrijventerreinen schoon en veilig zijn. Om die reden streeft de ChristenUnie naar een betere afstemming tussen ondernemers, veiligheidspartners en de politie. Om dit te bereiken wil de ChristenUnie dat samen met parkmanagementorganisatie Ondernemend Assen plannen worden gemaakt.

Assen is een stad met een grote Mbo-instelling maar helaas verdwijnen er steeds meer Mbo-banen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat deze banen in Assen blijven bestaan. De gemeente kan zich hiervoor inzetten door actief te werken aan een betere verbinding tussen Mbo en arbeidsmarkt. Dat kan zij niet alleen. Maar het moet toch mogelijk zijn om ook op dit punt als overheid, onderwijs en bedrijven de handen ineen te slaan?

ChristenUnie Assen wil dat zoveel mogelijk mensen actief mee doen in de samenleving. Onze focus ligt op het creëren van goede randvoorwaarden voor werk én vrijwilligerswerk: iedereen aan de slag. Wij willen idealiter een samenleving waarin voedselbanken niet nodig zijn, maar wij sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Voedselbanken zijn er, ook in Assen. En het is daar drukker dan we zouden willen. Zolang voedselbanken nodig zijn, vinden wij een goede ondersteuning vanuit de gemeente belangrijk voor bijvoorbeeld de vrijwilligers die er werkzaam zijn.

Dit is wat wij willen:

 • Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om meer mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente geeft hierin zelf het voorbeeld door bijvoorbeeld het groenonderhoud meer in eigen beheer te doen.
 • De ChristenUnie wil sociaal ondernemen in Assen stimuleren. Dat is ondernemen vanuit de missie om maatschappelijke winst te behalen, en niet alleen financiële winst.
 • Diaconieën worden ingeschakeld via het Diaconaal Platform om te kijken wat zij gezamenlijk kunnen bijdragen.
 • De gemeente stimuleert dat asielgerechtigden aan de slag kunnen. Aan nieuwkomers wordt maatwerk geboden om, aansluitend op hun inburgering, een opleiding/studie te volgen, een leer/werktraject te doen en/of stage te lopen. We zien in Assen hiervan al mooie voorbeelden in bijvoorbeeld De Arendshorst en De Vijverhof.
 • De gemeente zorgt voor een goed ondernemersloket en accountmanagement waar (startende) ondernemers met al hun vragen terecht kunnen.
 • De ChristenUnie hecht aan de zondag als rustdag. Wij gunnen iedereen een dag om op adem te komen. Ondernemers mogen daarom niet gedwongen worden om hun winkel op zondag te openen. En werknemers verdienen de vrijheid om het werken op zondag zonder problemen te kunnen weigeren.
 • De gemeente maakt bij inkoop en aanbesteding maximaal gebruik van mogelijkheden om kansen te bieden aan lokale en regionale bedrijven.


7. Kies voor een eerlijke, financiële balans

De ChristenUnie wil werken aan een sociale en duurzame samenleving. Zeker nu de economie herstelt, verdient maatschappelijk en ecologisch herstel onze aandacht en prioriteit. Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare beheerder is van het aan haar toevertrouwde belastinggeld. Het gemeentebestuur moet duidelijk maken waaraan ze haar geld uitgeeft en hoe dit bijdraagt aan de bloei van de gemeente. De ChristenUnie hanteert daarbij het uitgangspunt dat het geld doelmatig, sociaal en duurzaam wordt ingezet.
In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het financieel op orde krijgen van de begroting. Daartoe waren in de afgelopen periode bezuinigingen op verschillende gebieden nodig. Ook in de komende periode zal er niet veel ruimte zijn voor lastenverlichting en evenmin tot investeren. Toch bleek in de afgelopen jaarrekeningen keer op keer dat er sprake is van een positief saldo. De ChristenUnie stelt voor om dergelijke resultaten te bestemmen in een fonds. Op die manier spaart de gemeente voor de toekomst en blijft het mogelijk om te investeren in de stad.

Dit is wat wij willen:

 • De ChristenUnie streeft naar een eerlijke balans tussen lasten en baten voor de inwoners van Assen.
 • De ChristenUnie streeft ernaar om de onroerendezaakbelasting (OZB) niet te verhogen, met uitzondering van een lichte inflatiecorrectie.
 • De gemeentelijke dienstverlening (de kosten voor gemeentelijke documenten, het parkeren, het afvalbeleid) is kostendekkend.
 • De gemeente maakt jaarlijks een sluitende begroting met een reële inschatting van de financiële risico’s.
 • Structurele lasten worden betaald uit structurele middelen.
Bert Wienen
Fractievoorzitter