Door Bert Wienen

Algemene beschouwingen - onze bijdrage

Maandag 5 november 2018 de eerste termijn van de Algemene beschouwingen over de Programmabegroting 2019 in de raadszaal. Hier lees je onze bijdrage, traditiegetrouw uitgesproken door de fractievoorzitter.

Bijdrage begroting 2018 1e termijn

“We mopperen allemaal wel eens, maar wat is Assen toch eigenlijk een prachtige stad om te wonen”, zo sprak onlangs een inwoner mij aan toen we het kregen over onze stad. Vervolgens kregen we het over de ontwikkeling die Assen doormaakt, het prachtige nieuwe stationsgebied en de relatieve rijkdom die we met elkaar hebben. “Assen is mooi, omdat het niet te groot en niet te klein is”, zo verzekerde de man mij. En eigenlijk gaan gesprekken in Assen vaak zo. Natuurlijk er is genoeg om over te mopperen, maar als je naar het brede plaatje kijkt en dat afzet tegen hoe over de hele wereld wordt geleefd, dan hebben we het goed. En mogen we trots zijn op Assen.

Kijk daarvoor bijvoorbeeld ook hoe Assen is klaargemaakt voor de toekomst; alle ontwikkeling die we met de Florijn-as hebben gehad. De randvoorwaarden voor bedrijven zijn optimaal en met het laatste stukje, de ontwikkeling van tunnel de Maten, ligt er een prima ontsluiting voor inwoners van Assen-oost en Diepstroeten.

Een tevreden blik hebben we ook als we kijken naar de begroting voor 2019, maar we maken ons zorgen voor de lange termijn. Bijvoorbeeld rondom het sociaal domein, er moet nog zo’n 5 tot 6 miljoen gezocht worden op langere termijn. Daarom is de landelijke invloed van belang, er moet echt geld uit Den Haag gaan komen. Als daar het geld niet vandaan komt, dan komen alle andere ambities in Assen onder druk te staan en zullen we dus op andere plekken binnen onze begroting en uitgaven moeten gaan zoeken om dit grote gat te dichten.

Positief zijn we over de plannen van het college om het begraven in Assen goedkoper te maken. Assen is een stad waarin begraven duur is. De ChristenUnie heeft hierover al vaker in deze raad gesproken. Nu lijkt er schot in te zitten om de tarieven iets te verlagen. Maar laten we scherp blijven hierop.

Assen is genomineerd als kunststad van het jaar. Dat is meer dan positief! Maar tegelijk verhult het wel dat we op het gebied van kunst en cultuur veel meer zouden moeten kunnen en moeten willen. De cultuuragenda hangt al lange tijd boven de markt, maar is nog steeds niet verder. De ChristenUnie blijft er bang voor dat veel Asser geld naar instellingen en stenen gaat en veel minder naar evenementen, muziek-, kunst-, theater-, dansdocenten gaat. We moeten denken om talent in onze toekomst. Hoe wil de gemeente bijvoorbeeld de projecten van ‘Meer muziek in de klas’ vervolg gaan geven? De subsidie voor muzieklessen was een aardige schot voor de boeg, maar moet natuurlijk wel goed worden geëvalueerd. Want is dit nu echt de beste manier? Wat ons betreft voeren we in de raad nog eens goed een integraal gesprek over kunst en cultuur binnen het programma aantrekkelijk Assen. En voeren we het gesprek of dat wat nu gebeurt wel echt past bij Assen. Willen we echt 75.000 euro per jaar uitgeven aan de permanente tentoonstelling in De Nieuwe Kolk? Of kunnen we ook dat beter besteden binnen het cultuurdomein?

Assenaren wonen met plezier in Assen. Tegelijk blijkt tijdens gesprekken die we voeren in de wijken dat er wel zorgen zijn over de ‘verrommeling’ in de wijken. In die zin is het mooi dat het college nu werk maakt van het opknappen van de soms uitgeleefde speelplekken en deze speelplekken wil ontwikkelen tot plekken waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar kan worden gespeeld. Maar vz, wat zijn de plannen van het college om bij deze ontwikkeling de inwoners te betrekken? Is dit nu geen mooie kans om het right to challenge aspect ook op deze zaken uit te proberen? Dus, de gemeente maakt een plan en geeft kaders en daagt vervolgens de inwoners uit de buurt uit om het plan te verbeteren, of zelfs met een heel nieuw en beter plan te komen? Het lijkt ons een prachtig idee en afhankelijk van de reactie van het college overwegen we om met een motie te komen hiervoor.

Er is veel aandacht voor de binnenstad en natuurlijk ook voor de toeristisch recreatieve zone. Wat zijn nu de concrete plannen hiervoor? Wij hebben steeds aangegeven dat de behandeling in de Staten rondom de Outlet voor ons bepalend is. We weten nu hoe het ervoor staat en wat ons betreft laten we de komst van een Outlet los. Dat is het meest verstandig op dit moment. Wat we in de begroting missen is een meer SMART benadering van het aantal bedrijven dat het college naar Assen zou willen halen. Nu ken ik de huidige wethouder van economische zaken als iemand met een warm hart voor SMART doelstellingen, maar laat ik het simpel houden. Hoeveel bedrijven wil het college voor de behandeling van de volgende begroting naar Assen hebben gehaald?

Voorzitter, we zijn positief over Assen. Dat kunnen we zijn omdat er zoveel mensen zijn die zich inzetten voor Assen. De ambtenaren in dit huis die al jarenlang hard voor onze stad lopen. Maar we denken nu ook aan de vrijwilligers. Onlangs spraken we nog en vrijwilliger die aangaf: “vrijwilliger zijn is gewoon mooi werk. Het vergt tijd, het vraagt energie, maar het levert ook heel veel energie op”. Maar ook nu weer denken we aan mensen die tegen wil en dank vrijwilliger zijn. Bijvoorbeeld aan de mantelzorgers die dag in dag uit klaarstaan voor hun geliefde. Wij blijven zorgen houden over deze groep en zullen de komende tijd zoeken naar goede mogelijkheden om voor hen nog betere ondersteuning te vinden. Wat dat betreft staat de motie die de ChristenUnie indiende in de vorige raadsperiode en die integraal is opgenomen in de kadernota Sociaal Domein, nog steeds als een paal boven water.

Samen werken we aan Assen, samen werken we aan een duurzame stad. Het is onze wens als ChristenUnie dat we ook samenwerken binnen de raad en als politieke vertegenwoordigers meer dan ooit zichtbaar worden in de samenleving. We zijn zoekende hoe we dat het beste kunnen doen en hopen dat we daarin de komende tijd stappen kunnen zetten. We zijn benieuwd hoe andere fracties daar tegenaan kijken en welke ideeën daarover zijn.

Samen bouwen we aan onze stad. Dat doen we echter niet voor onszelf. Er zijn volgens ons terecht zorgen in Nederland over de kloof tussen arm en rijk, mensen met veel en weinig opleiding, doeners en denkers, zorgvragers en zorggevers en werknemers en werkgevers. Kloven die pas worden beslecht als mensen elkaar ontmoeten. Bas Heijne, NRC columnist, sprak onlangs een rede uit waarin hij het evangelie van Jezus samenvatte voor deze tijd. Heijne vatte het evangelie samen door te stellen dat het evangelie oproept om uit je eigen bubbel te stappen en op die manier kloven te overbruggen. Plekken waar rijk en arm elkaar tegenkomen, waarin mensen met geheel verschillende achtergronden elkaar daadwerkelijk ontmoeten.

Vz, het zijn de kerkpleinen, de sportvelden, de muziek- en theaterverenigingen, de ontmoetingsplekken in de wijken en de creatieve clubs waar dat gebeurt. Laten we dat koesteren en daaraan werken. Bij al dat werken wensen we elkaar Gods zegen toe.

 

 

Bert Wienen
Raadslid

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten