Door Bert Wienen

Bijdrage Algemene beschouwingen Begroting 2020

Begroting eerste termijn ChristenUnie
4 november 2019

Vz,
Het zijn vreemde tijden in Nederland. Of je nu leraar, boer of verpleegkundige bent het lijkt erop dat we in een land wonen waarin zo’n beetje iedereen ontevreden is. Maar als je beter kijkt dan is er iets anders aan de hand. Het lijkt erop dat veel mensen zich niet begrepen of gehoord voelen. Nederland is een veilig land, de meeste mensen hebben het relatief goed en de gezondheidszorg is op hoog niveau. We leven in een tijd waarin menigeen het goed heeft en zich tegelijk niet gehoord en gezien voelt. Die kloof lijkt te groeien en dat baart ons zorgen voor de stabiliteit in onze samenleving.
Iets van die tegenstelling voelen we vandaag ook. Want laten we eerlijk zijn, als raadsleden voelen wij ons ook niet echt gehoord door de onze Rijksoverheid. Al jarenlang bestaat het behandelen van de gemeentebegroting vooral uit het verdelen van pijn. Al jarenlang bezuinigen we en proberen we inkomsten op te schroeven om op die manier te kunnen blijven investeren in onze stad. Al jarenlang voeren diverse Asser colleges een solide financieel beleid. Om op die manier te kunnen blijven investeren in Assen als sociale stad, in onze binnenstad en het realiseren van de fiets op één. En door jarenlang sober financieel beleid kunnen we dat ook realiseren, zelfs in 2020.
In mei en juli van dit jaar spraken we binnen deze gemeenteraad al uitgebreid over de gemeentekas en de investeringen. Scenario’s zijn doorgesproken, wensen vanuit diverse partijen zijn geuit en oplossingsrichtingen meegegeven aan het college. Zo gaven diverse partijen aan dat er een stevig signaal moest komen naar Den Haag. Diverse partijen in deze raad hebben dit signaal afgegeven aan de collega’s in Den Haag. Zo ook dit college die een grens trekt met betrekking tot het invoeren van het opgelegde abonnementstarief voor de WMO. Dat tarief gaan we in Assen niet invoeren omdat het geen rechtvaardig besluit is. Een signaal dat goed is gehoord in Den Haag en waar lef voor nodig is. Een signaal dat ondertussen opgepakt is door diverse gemeenten. Laten we dat signaal vandaag met elkaar krachtig ondersteunen, zodat dit voor Den Haag geen aanleiding geeft om hieraan af te doen.
Daarbij wijzen we overigens niet alleen naar Den Haag, er ligt een pakket aan bezuinigingen ook binnen het sociaal domein. En ook op andere domeinen zitten er maatregelen in de begroting. Zo gaat de OZB omhoog en nog meer dan in juli van dit jaar is besproken. Dat past in de wens van enkele partijen in de raad. De opbrengsten van de verhoging van de toeristenbelasting zijn verlaagd, ook een wens van partijen in de raad. Nu nog zorgen voor een goede uitwerking en differentiatie.
We maken ons al lange tijd hard voor de positie van mantelzorgers. Uit gesprekken blijkt dat zij zich zorgen maken over de voortzetting van het netwerk informele zorg. Hebben mantelzorgers ook de mogelijkheid om goede ideeën in te dienen voor het preventiefonds? Dan de sociale kaart, we begrijpen dat dit op 1 juli klaar kan zijn. Onze vraag: kan dit echt niet eerder?
Speel- en ontmoetingsplekken in de wijken vinden we belangrijk voor onze samenleving. Goed dat we hiermee nu aan de slag gaan. Wanneer krijgen wij het plan? Als we dan toch spreken over dit soort plekken dan valt ons ons op dat het zwerfafval van de McDonalds en KFC toch wel erg uit de hand begint te lopen. Welke afspraken heeft het college met deze ondernemers hierover en wat kan er gebeuren om deze vervuiling van onze stad tegen te gaan? Ziet het college iets in het initiatief dat in Rotterdam is genomen om kentekens op de verpakkingen te drukken? Zodat vervuilers de opruimkosten kunnen gaan betalen? En als we dan toch naar goede initiatieven in andere steden kijken: in Arnhem is een verbod op lachgas in werking getreden. Heeft de portefeuillehouder al gebeld met de collega in Arnhem om te achterhalen hoe ze dit in Arnhem doen? Wat ons betreft ook een verbod op lachgas en zeker tijdens evenementen zoals de TT.
Er wordt geïnvesteerd in de binnenstad, vastgoedeigenaren investeren in gebouwen en de gemeente in de openbare ruimte. Toch blijft het belangrijk om aandacht te houden voor samenhang en kwaliteit, in dat kader zijn we benieuwd hoever het staat met het benoemen van de stadsbouwmeester. Bij al deze ontwikkelingen vraagt mijn fractie zich af of het niet verstandig zou zijn om overcapaciteit op parkeergarages in te zetten bij woningbouwinitiatieven in de stad. Dat zou mogelijk een besparing kunnen opleveren.
Blijvende zorg hebben we over cultuur in Assen. Gelukkig is er een eerste goede bijeenkomst geweest over de cultuuragenda. Onze zorg blijft vooreerst gericht op de toekomst; hoe blijven kinderen en jongeren in aanraking komen met cultuur. Wat gaan we nu concreet doen aan de problemen bij De Nieuwe Kolk, reserves raken uitgeput, huisvestingskosten lijken lastig te dragen. Ook bij Podium Zuidhaege beginnen de huisvestingslaten een probleem te worden. Wanneer komt er een plan voor gebouwen en cultuur in Assen, komt dat gelijk met de cultuuragenda?
We staan in Assen voor een belangrijk besluit, als raad moeten we met elkaar een begroting vaststellen. Een begroting in tijden waarin er een groot beroep wordt gedaan op raadsleden. Nu komt het erop aan of we er in slagen bruggen te slaan en verantwoordelijkheid te nemen. Het is onze hoop dat we donderdag een begroting kunnen vaststellen met elkaar. Om zo samen verantwoordelijkheid te nemen voor onze stad.
Voorzitter, we begonnen de bijdrage met een tegenstelling. Het gaat goed in Nederland en tegelijk zijn er steeds meer mensen die zich niet gehoord of gezien voelen. Eenzaamheid neemt toe en het aantal mensen dat zich onbegrepen of niet gehoord voelt ook. In dit alles houden wij wel hoop op een betere wereld. Een wereld waar mensen zich gehoord voelen en waarin het betrokken zijn op elkaar vanzelfsprekend is. Daar willen we aan werken en daarbij stellen wij ons vertrouwen in de bescherming van God, zoals wordt geschreven in psalm 121: ‘De Heer zal je steeds beschermen, het kwaad zal je niet raken. De Heer beschermt je, overal waar je ook gaat, je leven lang.’

 

 

Bert Wienen
Raadslid

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten