Door Bert Wienen

bijdrage Algemene Beschouwingen Begroting 2021

 Bijdrage Begroting Eerste termijn, zoals uitgesproken op 2 november 2020:

 

Voorzitter,

Het waren de vrijwilligers die deurdiensten gingen draaien bij de ingangen van de verzorgingstehuizen in Assen, het waren de vrijwilligers die de verhuizing van de voedselbank mogelijk maakten en het was een mevrouw uit de wijk waarin ik woon die ik sprak en vertelde hoe zij een aantal eenzame mensen bezocht. Voorzitter, het waren de leraren die op de fiets stapten omdat zij al een poosje geen contact meer hadden met een leerling die zich niet meldde via Teams, het was de verpleegkundige die extra diensten moest draaien, het waren die jongeren die met meer oog dan anders omkeken naar elkaar en het waren de GGD’ers die ondanks de tekorten aan materialen zich een slag in de rondte werkten om teststraten in te richten. Het waren die mensen die ons ChristenUnie hart sneller lieten kloppen. Wat een kracht zit er in onze samenleving door mensen die omzien naar elkaar!

Voorzitter, ik ben nu zo’n 11 jaar raadslid, dit is mijn zevende begrotingsbehandeling als FVZ en ik ben niet anders gewend dan dat we in de raadszaal spreken over bezuinigen, ombuigingen en aanpassingen. Gemeenten, colleges en raden leren steeds beter om te gaan met de continue tekorten, met het maken van keuzes en onzekerheden. Maar vanzelfsprekend houden we hoop op meer geld, een ruimere financiële jas is echt nodig. In deze begroting zitten nog flink wat onzekerheden en niet alleen het sociaal domein. Maar denk ook aan PFAS, Corona, klimaat adaptatie enz. We sturen in deze onzekere tijd haast op dagkoersen. College, houd de raad goed op de hoogte als risico’s groter worden en wacht daarmee niet te lang.

Voorzitter, samen met CDA, 50+ en de collegepartijen namen we in het voorjaar verantwoordelijkheid door het herstelplan aan te nemen dat vervolgens als onderlegger diende voor deze begroting. Wat ons betreft complimenten voor een ieders bijdrage erin en dank aan alle medewerkers die, ondanks al het digitale werken, ervoor hebben gezorgd dat we vandaag over de begroting kunnen spreken.

De volgende zaken vallen ons op:

1. Allereerst natuurlijk Corona, de komende tijd zal in het teken staan van de Tweedekamer verkiezingen, belangrijk voor onze democratie. Hoe zorgt het college ervoor dat deze verkiezingen straks Corona-proof kunnen verlopen en verwacht het college grote uitzettingen op dit punt?

2. Op verschillende scholen worden metingen verricht m.b.t. de kwaliteit van de lucht in de klaslokalen. Er zijn scholen waar de deuren en de ramen elke dag open staan. Een bekende Asser columnist pleitte ondanks al voor het uitdelen van de Drentse terrasdekens in de scholen. De minister zegde een bedrag toe (waar dat op gebaseerd is weet eigenlijk niemand) om als cofinanciering in te zetten. Maar wat is in Assen het beeld en gaat deze luchtkwaliteit op scholen nog verstikkende gevolgen hebben voor onze financiële huishouding?

3. Mannes wordt binnenkort afgevoerd en ondertussen voert het college de motie van deze raad uit om Mannes in de benen te houden en te herstellen. Maar de vraag is natuurlijk: collega’s wat is het ons waard? De kosten van bijna een ton worden voorgeschoten, maar wie kent er een kunstenaar met een ton op de bank? Feit zal dus zijn dat we die kosten zelf gaan betalen. Zou het nu niet verstandig zijn, ook naar onze Assenaren, dat we een beetje op de kleintjes letten en zien hoe we zo sober mogelijk Mannes kunnen oplappen. Bijvoorbeeld door de damp uit het kunstwerk te halen zodat dat in ieder geval niet meer tot kalkslijtage leidt? En wanneer zien we de nieuwe 1% regeling in onze raad?

4. Waarom kiest het college ervoor om rondom woningbouw wél het Havenkwartier op te nemen, maar veel minder aandacht te hebben voor binnenstad en Kloosterveen? Wat ons betreft zijn die laatste twee voor de korte termijn veel urgenter. Graag een reactie daarop.

5. We maken ons zorgen over de werkgelegenheid in Assen. Kijk bijvoorbeeld naar de NAM, maar ook bedrijven die het moeilijk hebben. Heeft het college plannen in de lobby bijvoorbeeld rondom een nieuw Landman akkoord?

6. Uit diverse cijfers van het CBS blijkt dat het vertrouwen in de overheid is gegroeid rondom Corona. Maar dit vertrouwen komt te voet en gaat te paard, een naderende recessie kan leiden tot verlies van dit vertrouwen. Hoe zorgt het college dat zij, juist in deze tijd waarin contact zo lastig is, toch goed contact houdt met onze inwoners?

7. Het college heeft op 22 oktober haar eerste kijk gegeven op de gewenste ontwikkeling van de binnenstad. Het wordt hoog tijd dat we met elkaar, overheid en private partners, serieus aan de slag gaan. We willen graag als raad nadrukkelijk in dat proces betrokken worden en ook onze input kunnen leveren. Daarnaast lijkt het ons zinvol om naast de beleidsmatige en ruimtelijke visie gelijktijdig ook een financieel vertaling van die visie te maken. Welke private en publieke investeringsagenda hoort hierbij en kunnen we daarover als publiek-private partners ook overeenstemming bereiken?

Ergens in de begroting (pag. 53) is te lezen dat we willen dat Assenaren tevreden zijn over hun gezondheid. Tegelijk ligt daar een belangrijke crux, want het is maar zeer de vraag welke rol de overheid hierin heeft. Want een overheid kan mogelijk wel bijdragen aan gezondheid, maar natuurlijk niet aan de tevredenheid daarover. Als de tevrédenheid over gezondheid en welbevinden de norm wordt, dan zal het aantal kinderen of ouders dat jeugdhulp aanvraagt (omdat het allemaal nóg beter, of nóg gezonder of het kind nóg beter presteert op school) alleen maar stijgen. Het maatschappelijke debat moet blijvend gevoerd worden zoals ambtenaren en wethouder dat ook al lange tijd doen. Wat ons betreft: hou dit vol!

We leven in een bijzondere tijd. In de berichtgeving rondom Corona worden veel strijdtermen gebruikt. “We willen het oprukkende virus verslaan”, spreken over zorgmedewerkers als “frontsoldaten” en “strijden vanuit 1,5 meter zij aan zij”. Dat is belangrijk, vz., Tegelijk staat voor ons juist het tegenovergestelde van die strijdtermen centraal. Het omzien naar elkaar, de kracht van de mantelzorgers, vrijwilligers, zorgmedewerkers die de mens blijven zien. Wij geloven daarbij dat onze God ons helpt. Hij leidt ons en waakt over ons. Hij leert ons te focussen op het goede: geloof, hoop en liefde. Het wordt ooit beter! Dat inzicht wens ik en wensen wij eenieder in deze zaal en thuis toe. Ga met God en Hij zal met je zijn.

Bert Wienen
Raadslid

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten