Door Bouke Weening

Bijdrage Algemene Beschouwingen

VREDE EN BLOEI VOOR DE STAD

 

Als ongeveer 600 jaar v. Christus een deel van de Israëlieten uit hun thuisstad Jeruzalem weggevoerd is naar Babel en in ballingschap in een voor hen vreemde stad moet leven krijgen ze via de profeet Jeremia een opdracht mee die luidt: “Zet je in voor de bloei van de stad, bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, want de bloei van de stad is ook jullie bloei”. 

 Het was o.a. deze Bijbeltekst die mij, nu alweer een aantal jaar geleden, motiveerde voor het raadslidmaatschap. En het zijn bijbelteksten als deze die ons als ChristenUnie fractie steeds weer stilzetten bij waar we het voor doen. De bloei van onze stad, onze gemeente, en haar inwoners. 

 De afgelopen periode hebben wij, ondanks dat het vaak in een bijzondere setting was door Corona, ons zo goed mogelijk ingezet voor onze mooie gemeente. Met vallen en opstaan, want niet altijd is alles goed gegaan en de tegenstellingen tussen de partijen zijn soms groot. Maar we zijn ervan overtuigd dat iedereen hier het beste voor heeft met onze stad en haar inwoners, en zich inzet voor haar bloei. We staan er samen voor en willen er samen voor gaan. Laten we dat respect en die waardering voor elkaar wat vaker uitspreken, ook vanuit ons. Vandaag, morgen, maar ook richting de verkiezingen aankomend jaar. 

In dat licht hebben we ook naar de laatste begroting van deze periode gekeken. Voor onze fractie niet alleen een moment om vooruit te kijken, maar ook om terug te kijken.

 Duurzaamheid

We hebben mooie stappen gemaakt op het gebied van de energietransitie. De Warmtevisie, incl. Addendum is vastgesteld. De RES is door de raad goedgekeurd en de langzaam maar zeker wordt de gemeentelijke organisatie CO2 Neutraal. Goede, noodzakelijke stappen. In de begroting wordt ook nadrukkelijk gesproken over de No-regret maatregelen. Een daarvan, en de belangrijkste volgens de ChristenUnie, is het isoleren. Zeker nu de gasprijzen door het plafond gaan en energiearmoede voor veel mensen steeds dichterbij komt en/of al werkelijkheid is. We hebben al eerder het idee van de isolatiebrigades benoemd. Teams, die in opdracht van de gemeente de stad straat voor straat doortrekken, te beginnen bij de slechtst geïsoleerde huizen. Gewapend met informatie over isoleren, subsidies en toegang tot financieringsmogelijkheden. Door woningeigenaren op deze manier op te zoeken bereik je iedereen en niet alleen de kopgroep die over het algemeen zelf de weg wel vindt. De vorige keer toen we dit benoemden stond het college hier niet negatief tegenover. Kan het college aangeven of de isolatiebrigade nu ook daadwerkelijk ingevoerd gaat worden?

 Assen Centraal

Onder de titel Assen Centraal wordt er een plan voorbereid om in het woon-, leef- en ondernemersklimaat te investeren. De ChristenUnie wil nogmaals benadrukken dit in nauwe samenwerking te doen met onze inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en nieuwe investeerders in Assen. Als lokale overheid willen we vooral in gezamenlijkheid de omgeving inrichten. Door in een vroeg stadium Assenaren uit te nodigen om mee te denken over ontwikkelingen in Assen. Zo ontstaat betrokkenheid en draagvlak. Dat vraagt om een actieve uitnodigende houding van ons. Voor de wat langere termijn is het dan noodzakelijk hoofdlijnen of denkrichtingen helder te hebben. Grotere ontwikkelingen overstijgen soms meerdere raadsperiodes. Om daar enige lijn in aan te brengen is het stap voor stap vastleggen van afspraken en benodigde middelen noodzakelijk. Uiteindelijk wordt Assen daar mooier en beter van. Maar we blijven ook de lokale overheid, die beslissingen moet nemen in een speelveld van soms tegenstrijdige belangen. Daar moeten we met z’n allen ook oog voor hebben.

Assen Centraal zal ook een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de woningbouwopgave van Assen. We maken ons wel zorgen over de doorlooptijden van deze stadsvernieuwingsprojecten en het tempo waarin dit nieuwe en gevarieerde woningbouw voor Assen gaat opleveren. We zouden daarom graag zien dat het college nog meer gaat inzetten op versnelling van woningbouw in Kloosterveen. Daarnaast willen we investeringen in Assen Centraal ook financieel afgezet zien tegen de ontwikkeling van Kloosterveen en de vernieuwingswijken, waar investeringen nodig zijn in leefbaarheid en verduurzaming van de woningvoorraad van zowel huur- als koopwoningen.

Digitaliseren en laaggeletterdheid

Voor veel inwoners die al moeite hebben met lezen en schrijven wordt door de verdere digitalisering de samenleving steeds ingewikkelder. Het is niet altijd eenvoudig de laaggeletterden in de samenleving te bereiken. Samenwerking en doorverwijzing door alle sociale partners is van groot belang. In de DNK is er een goede samenwerking tussen het Taalhuis en het onlangs geopende Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Ook in de zorg is er een snelle toename van het aantal digitale toepassingen voor de patiënten. Het WZA heeft voor hulp aan inwoners die moeite hebben met deze apps de “Helpdesk Digitale Zorg” ingericht. Ziet het college, net als de ChristenUnie mogelijkheden om de “Helpdesk Digitale Zorg” ook te integreren met het Taalhuis en het IDO? Onze fractie heeft de eerste contacten gelegd met het WZA en wij zien daar goede mogelijkheden. De ChristenUnie is blij met de toezegging dat de Belastingdienst ook dit najaar start met 1 dag per week een informatiepunt in het stadhuis te verzorgen, zou het niet nog mooier zijn om dit ook in DNK te doen? Hoe kijkt het college hier tegenaan? 

Jeugd

Mooi dat er veel aandacht is voor Jongeren in deze begroting. We lazen dit de afgelopen tijd ook terug in de media. Dit vinden wij als ChristenUnie zoals bekend van groot belang. Het doet ons goed te lezen dat er nu vanuit gesprekken en plannen ook concrete stappen gezet worden naar uitvoering. Wat de ChristenUnie betreft krijgt een initiatief als El Padrino een brede uitrol: in elke wijk een chill-plek voor jeugd, met betrokken wijkbewoners en als het kan vanuit de inwoners. We hebben als Assenaren allemaal een verantwoordelijkheid voor onze jongeren, niet alleen de professionals als het niet goed gaat of handhavers en toezichthouders als het fout gaat. We willen op deze plek dan ook onze waardering uitspreken voor de inzet vanuit dit huis en door alle bevlogen professionals. Ook tijdens de pandemie hebben zij veel werk verzet voor het welzijn van onze jongeren. Dank daarvoor.

 Zorg voor ouderen 

Vanuit de Ouderenzorg horen wij over wachtlijsten voor ouderen die niet langer thuis kunnen wonen. Er is een gat tussen zelfstandig thuis blijven wonen met zorg en het verpleeghuis. Dit baart ons zorgen. Wie moet de thuiszorg gaan verlenen, en hoe beschermen we ‘onze’ mantelzorgers? Alternatieve woonvormen en andere invulling van zorg zijn echt nodig. Hoe kijkt het college naar deze problematiek in combinatie met de toenemende vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt? 

Preventiefonds

Het preventiefonds. Dat er sprake is van onderbesteding vanuit het Preventiefonds prikkelt ons om hier meer aandacht voor te vragen. Laten we als gemeente moeite doen om te zorgen dat dit een blijvertje is! Mensen zijn zelf tot veel in staat, we hoeven niet overal professionele hulp of wijkteams op te zetten. Is het duidelijk waardoor de aanvragen achterblijven? Kunnen aanvraagformulieren versimpeld worden, zijn er andere vindplekken nodig voor initiatieven of moet de gemeente wellicht nog actiever ondersteunen in het doen van aanvragen? Wat gaat het college doen om dit fonds nog meer onder de aandacht te brengen van inwoners en professionals? 

 De ChristenUnie is blij en tevreden dat er na het herstelplan voor de financiën een positieve lijn is ontstaan en de financiële positie er goed uitziet. Dat biedt ruimte om in de toekomst weer meer te investeren, tegelijk is ook voorzichtigheid geboden, helemaal, omdat er ook door het uitblijven van een nieuw kabinet nog veel onduidelijk blijft over de financiële plannen van het rijk en de gevolgen daarvan voor de gemeentelijke financiën op langere termijn.

 We gaan richting het einde van deze raadsperiode. Een periode waarin enorm veel is gebeurd. Wat zag de wereld er zo’n 4 jaar geleden nog anders uit en wat hadden we het anders voor ogen. Maar ook in deze periode hebben we onze gemeente zien bloeien, letterlijk soms. De toekomst blijft onzeker maar we zijn dankbaar voor alles wat ons is gegeven en zullen blijvend bidden voor de bloei van onze stad.

 Dank u wel!

Bouke Weening
Fractievoorzitter

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten