Door Bouke Weening

Bijdrage begroting 2022 Tweede Termijn

 DANKBAAR

 Gisteren was het Dankdag voor gewas en arbeid. Voor ons een dag om terug te kijken op het afgelopen jaar en we zijn dankbaar en bevoorrecht dat we in een land als Nederland mogen leven, een land met zoveel mogelijkheden. Waar we in alle vrijheid politiek mogen bedrijven. Dankbaar zijn we ook voor onze mooie gemeente, met zoveel faciliteiten en voorzieningen. Maar voorzitter, bovenal zijn we dankbaar dat we in een gemeente mogen leven waar onze inwoners nog echt naar elkaar omzien, waar Noaberschap niet alleen maar een mooi oud woord is. 

Wij zijn trots op Assen, ook als het gras in de berm wellicht net wat hoger staat dan in onze achtertuin.

 We willen het college danken voor de (meer dan) uitgebreide beantwoording van onze vragen. We willen in deze tweede termijn nog kort stilstaan bij een aantal punten en de in eerste termijn ingediende moties.

We hebben het in onze eerste termijn gehad over de No regret - maatregelen en dan vooral het isoleren. Uit de beantwoording van het college begrepen wij dat er in januari een plan van aanpak No Regret -maatregelen ligt die we (volgens de woorden van de wethouder) in commissieverband kunnen bespreken. Dit plan van aanpak lijkt ons inderdaad een mooi aanknopingspunt om met ons allen nog een keer verder over te spreken.

Preventiefonds

Afgelopen maandag was er een inspreker namens VluchtVoorwaarts. Over het belang van het werk van deze stichting hoeven wij het, gezien de brede steun bij de vragen die de ChristenUnie over dit onderwerp heeft gesteld, in deze raad volgens mij niet te hebben.

 Dat er de afgelopen jaren in de organisatie iets niet goed is gegaan en er een te grote afhankelijkheid is ontstaan van gemeentelijke subsidies is ook duidelijk.

 Toch zouden wij graag voorkomen dat het werk van VluchtVoorwaarts hier stopt, en we hopen dat het college het hiermee eens is. Afgelopen maandag heeft VluchtVoorwaarts ons als raad en college een hele concrete vraag gesteld: Help ons voor 2022 met een subsidie van 75.000 euro.

We hebben afgelopen maandag in deze raad ook uitvoerig het gesprek gevoerd over de besteding van het Preventiefonds. Dit lijkt ons nu zo’n besteding die uitstekend past bij de doelen van het Preventiefonds.

-       Dus onze vraag aan het college is: Ziet het college, net als de ChristenUnie, een mogelijkheid om vanuit het preventiefonds VluchtVoortwaarts te helpen? Om te voorkomen dat VluchtVoorwaarts dit jaar acuut ophoudt te bestaan en in de toekomst goede afspraken te maken met VluchtVoorwaarts hoe verder te gaan en wat de financiële betrokkenheid van de gemeente daarbij zal zijn als co-financier?

Wonen

Wij hebben geconstateerd in de beantwoording van de technische vragen en de beantwoording van het college, dat er in de planvorming wordt uitgegaan van 140 te realiseren woningen per jaar in Kloosterveen met een maximum van 1100.  

De structuurvisie Kloosterveen gaat uit van het realiseren van 2250 woningen in de periode 2017-2035. We leven nu eind 2021. Vanwege de bekende stikstofproblematiek is het nog niet tot realisatie van woningen gekomen.

Inmiddels is het gelukkig mogelijk om aan de slag te gaan. Er is een grote inhaalslag te maken. Aan de druk op de woningmarkt voor met name grondgebonden eengezinswoningen in alle prijscategorieën, zien we ook dat de realisatie hiervan nu nodig is.

We hebben een bestemmingsplan Kloosterakker voor de realisatie van 500 woningen vastgesteld en we kunnen, wat ons betreft, morgen beginnen met de voorbereiding voor het bestemmingsplan voor de volgende 500.

-       Wij vragen daarom aan het college om dit jaar nog met een bericht naar ons toe te komen hoe zij denkt de komende jaren de ontwikkeling van Kloosterveen te kunnen versnellen en wat u hiervoor, u sprak over een capaciteitsprobleem, nodig heeft?

Dan over de moties die in de eerste termijn zijn ingediend:

Zwembad

Lastig, wij hikken aan tegen de kosten voor zo’n onderzoek. En zijn bang dat we ook richting onze inwoners een worst voorhouden die uit gebakken lucht blijkt te bestaan omdat we de plannen uiteindelijk niet waar kunnen/willen maken. En toch kom je daar ook alleen maar achter door een onderzoek te doen. En dat is waar deze motie over gaat. Als het onderzoek er komt vinden we het belangrijk dat ook de recreatieve sector betrokken wordt. Wat zijn de consequenties voor hen, mocht er een openluchtzwembad komen? En wellicht zien zij ook andere goede mogelijkheden?

Duurzame zonneparken

Gaan we niet in mee. We zien en horen dat het college hier al oog voor heeft. En dat hoorden we ook in de beantwoording terug, dat is voor ons voldoende. Getuige ook de prachtige derde plek m.b.t. duurzaam aanbesteden, als de meest duurzame opdrachtgevende gemeente van Nederland. 

Preventiefonds

Gezien onze eerdere bijdrage lijkt het mij duidelijk hoe wij hier instaan.

 

Bouke Weening
Fractievoorzitter

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten