Door

(concept)notulen ALV 11.04.2018

Notulen Ledenvergadering ChristenUnie Assen

 Datum:           11 april 2018

Aanvang:        20.30 uur

Locatie:          Pand 17

1.1.    Opening

 Roelof opent de vergadering met een overdenking rond het thema “Seizoenen”. Vreugde en verdriet wisselen elkaar af in het leven. Zo staan we stil bij het recente overlijden van een jong kind in Kloosterveen.  In de politiek zijn we dankbaar voor de resultaten van de verkiezingen, maar we nemen ook afscheid van mensen die veel voor de partij hebben betekend.

1.2.    Terugblik verkiezingsuitslag

 Onder leiding van Steven blikken we terug op de diverse uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. De belangrijkste conclusie is dat de CU in Assen en in Drenthe stabiel is gebleven. We hebben de winst die in 2014 is geboekt weten vast te houden.

 1.3.    Presentatie nieuwe fractie

 Bert presenteert de nieuwe fractie die naast hemzelf bestaat uit Bouke Weening, Tjerk Medemblik, Lian Heijs, Cor Staal en Rien Jongman (plaatsvervangend raadslid). Het is een relatief nieuwe en onervaren raad. Van de 33 raadsleden beginnen er 21 als nieuw raadslid. Ook de CU levert met Lian, Cor en Bouke drie nieuwe raadsleden.

Het introductieprogramma voor de nieuwe raadsleden loopt nu. Toch liggen er meteen ook al belangrijke besluiten voor de fractie.

Enerzijds is geeft zo’n nieuwe groep nieuw elan en enthousiasme, anderzijds moeten ook worden geconstateerd dat er veel kennis en ervaring vertrekt.

Op dit moment wordt gekeken naar een goede verdeling van de portefeuilles en commissies.

Tjerk zal morgen benoemd worden als plaatsvervangend voorzitter. Hij is de enige kandidaat.

Er zullen minder raadsvergaderingen zijn die effectiever worden benut. Dat geeft meer ruimte voor werkbezoeken en de commissies etc.

 1.4.    Collegevorming

  Bert praat ons bij over de komende collegevorming. We zijn de grootste partij van Assen geworden. Dat is een historisch resultaat!

We willen de collegevorming anders aanpakken dat in het verleden gebruikelijk was: het moet een open transparant proces worden, gericht op samenwerking, het opbouwen van een team. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met alle andere partijen

Gerben Huisman, Statengriffier van de provincie Friesland en nummer 11 op de CU kandidatenlijst voor de Tweede Kamer, heeft de rol als informateur op zich genomen. De oogst van de gevoerde gesprekken is inmiddels doorgesproken. Er zijn veel overeenkomsten in de programma’s. We willen graag meer gaan samenwerken met alle partijen, ook buiten de strakke verdeling tussen coalitie en oppositie om. We zoeken naar een kleine meerderheid met 4 partijen en willen graag op voorhand duidelijkheid hebben over de kandidaat-wethouders. De wethouders moeten namelijk ook een goed team gaan vormen.

De beoogde coalitiepartijen naast de CU zijn GroenLinks, VVD en PLOP. Die partijen vormen een kleine meerderheid. Daar is bewust voor gekozen. We willen goede relaties opbouwen met de oppositie, met de inwoners van Assen en met andere overheden. Er is voldoende vertrouwen tussen deze partijen. Het advies van de informateur wordt morgen besproken in de raadsvergadering. De planning is om op 17 mei 2018 de coalitie rond te hebben en de wethouders te installeren. Als we er niet uitkomen, dan loopt de planning uit, maar daar gaan we niet van uit.

VVD en GroenLinks lijken ver uit elkaar te liggen, maar lokaal zijn er toch veel overeenkomsten in de programma’s.

De PvdA heeft aanzienlijk verloren en er is onrust in hun fractie. En het gaat daar in de fractie nu niet goed. Daarom is de PvdA op dit moment geen goede optie.

50Plus heeft veel oudere stemmers getrokken en vertegenwoordigt een belangrijk thema dat ook voor de CU goed leeft. Dat signaal moeten we serieus nemen. Maar het is wel een nieuwe partij, die mist daardoor wellicht stabiliteit.

 1.5.    Bedanken

 Veel mensen hebben bijgedragen aan het succes van deze verkiezingen en daar zijn we bijzonder dankbaar voor. Een aantal willen we echter in het bijzonder noemen:

Harmke heeft het als wethouder uitstekend gedaan. Hij bijdrage aan het college oogst waardering bij de mensen in Assen

Onze vertrekkende raadsleden Peter, Steven en Margreet Boersma hebben elk op hun terrein veel betekend.

Margreet Dassen heeft als fractieondersteuner veel werk op de achtergrond verzet, waardoor de raadsleden zich konden focussen op het politieke werk.

Ook de commissies voor selectie van kandidaat-raadsleden en voor het verkiezingsprogramma worden bedankt voor hun grote belangeloze inzet.

 1.6.    Notulen

 De notulen worden vastgesteld, met dien verstande dat Margreet Dassen met kennisgeving afwezig was.

Naar aanleiding van punt 4 (de financiële positie) merkt een lid op dat zij best een bijdrage had willen geven, als het daarvoor beschikbare bankrekeningnummer duidelijk was gecommuniceerd. Daar zal in de toekomst bij fondsenwerving beter op worden gelet.

 1.7.    Jaarverslagen

 Lian Heijs merkt op dat zij in het jaarverslag de vermelding mist van het politiek café met het thema duurzaamheid. De voorzitter zegt toe dat deze vermelding zal worden toegevoegd.

 1.8.    Kascontrole

 Controlecommissie heeft de financiën gecontroleerd en akkoord bevonden. De volgende controlecommissie zal bestaan uit Steven Lagendijk, die nog een termijn doorgaat en Margreet Dassen.

 1.9.    Benoeming Gerrinda voorzitter

 Roelof zal na deze vergadering het bestuur verlaten. Hij wordt bedankt voor zijn inzet.

Op voordracht van het bestuur stemt de ALV in met de benoeming van Gerrinda van der Veen als nieuwe voorzitter van het bestuur.

 10. Herbenoeming Jan Willem

 Op voordracht van het bestuur stemt de ALV in met de herbenoeming van Jan Willem Bosma als bestuurslid en penningmeester.

 11. Rondvraag

 Er wordt opgemerkt dat 50PLUS veel stemmen heeft gewonnen. Dit roept de vraag op of de CU hier niet een kans heeft laten liggen.

De CU heeft zeker in het verkiezingsprogramma en de campagne veel aandacht voor de ouderen. Maar het is ook een landelijke tendens in de maatschappij dat de ouderenpartijen goede verkiezingsresultaten halen. Dat is een signaal dat we serieus moeten blijven nemen.

 12. Sluiting

 Luuk-Jan Bergsma sluit de vergadering met dankgebed.