Door Fractie en bestuur ChristenUnie Assen

Digitale nieuwsbrief ChristenUnie Assen - voorjaar 2019

 

Beste leden van de ChristenUnie Assen


Wij kregen de vraag van een aantal leden of het mogelijk was op een andere manier dan via social media en Unieuws te horen wat ons zoal bezighoudt.  Hier vertellen wij natuurlijk graag over! Daarom verschijnt nu de eerste editie van de digitale nieuwsbrief van ChristenUnie Assen. Veel leesplezier!


Gaat u woensdag 20 maart as. ook naar de stembus? Het Verkiezingsprogramma van ChristenUnie Drenthe vindt u hier.


Zoals bekend, horen we ook graag van u. Dat kan via fractie@christenunie.assen.nl
Verder bent u welkom om Raadsvergaderingen bij te wonen of om die live te volgen via de website van gemeente Assen, dat kan natuurlijk ook. En ten slotte: we zien u graag op de ALV op 17 april aanstaande (LET OP, gewijzigde datum!) aanstaande, noteert u die datum alvast!   

 
 
 
 
 

Van het bestuur

Wij zijn op dit moment vooral druk met het vinden van nieuwe bestuursleden. Helaas heeft een aantal bestuursleden de taken neergelegd om verschillende redenen. We hebben het geluk dat het een iets minder drukke periode is maar dat neemt niet weg dat we het bestuur willen aanvullen met nieuwe leden. Gelukkig mogen we op de ledenavond van 17 april ook een nieuw bestuurslid aan u voorstellen. 

Maar meer bestuursleden zijn nodig en van harte welkom! Als u interesse heeft of u weet mensen, neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

5 april staat er een ledenavond gepland die we graag willen uitbreiden met het thema ‘Jeugd’. Een verpleegkundige van de GGD, een jeugdwerker uit de kerk en wethouder Harmke Vlieg gaan hierover graag met u in gesprek. Hoe komt het dat zoveel kinderen het niet redden, wat zegt dat over onze samenleving, onze stad, en: hebben wij daar een boodschap/rol in? 

10 april hebben we als bestuur samen met de fractie en wethouder een teambuilding. Om elkaar beter te leren kennen en vooral ook in gesprek te blijven over hoe we elkaar kunnen versterken en ondersteunen.

Namens het bestuur,

Gerrinda van der Veen

 

Van de fractievoorzitter

 

Voor velen een hoogtepunt, voor anderen is het even afzien: het jaarlijkse TT-festival in Assen. De afgelopen jaren hebben we, vanuit de gemeenteraad, heel wat beleefd met dit festival. De ene keer werd een Rotterdamse organisator ingevlogen en werd het een flop, de andere keer was de programmering goed, maar viel het weer erg tegen zodat er door ondernemers weinig werd verdiend en weer een andere keer bleek maar weer eens dat de risico’s zo groot waren dat de gemeente in moest grijpen. Kortom, een feest dat heel wat voeten in aarde heeft. Als ChristenUnie hebben we de laatste jaren aangedrongen op verzelfstandiging van het festival in een zelfstandige stichting. Dat voorkomt dat er allemaal risico’s bij de overheid liggen en wij vinden als ChristenUnie dat de overheid er niet voor is om feesten te organiseren. Al jarenlang hameren we op meer inzicht in de kosten (want wat kosten nu al die mensen die de dranghekken klaarzetten, de straat schoonmaken, toezicht houden enz.) en op verzelfstandiging van het festival. Nu, na al die jaren, lijkt het er toch van te gaan komen. Tijdens de raadsvergadering op 7 maart 2019 heb ik daarover ook mijn complimenten uitgesproken. Geheel in lijn met de wens van veel ondernemers gaat het festival ook terug van 4 naar 3 dagen. Een ander punt waarvoor de ChristenUnie al vaker heeft gepleit. En zo is het mooi om te zien hoe je als raadslid invloed hebt op het beleid. De aanhouder wint!

Bert Wienen

 
 
 
 
 

Samenhang in het stadshart

De ontwikkelingen van de binnenstad is een belangrijk thema voor Assen en dus ook in de gemeenteraad. Er zal veel geld geïnvesteerd gaan worden in het centrum van Assen. Investeringen door de eigenaren van vastgoed, door ondernemers, door particulieren en ook door de gemeente. En dat moet natuurlijk wel goed en in samenhang met elkaar gebeuren. Uiteraard willen we allemaal dat er snel resultaat zichtbaar is, maar grote investeringen waar we nu voor staan kun je maar één keer doen. Wij vinden daarom dat in dit geval kwaliteit en een goede samenhang voor de ook zo gewenste snelheid gaan.

 De investeringen van de gemeente betreffen vooral de inrichting van de openbare ruimte met als meest prominent de herinrichting van het Koopmansplein. Aan vier bureaus is gevraagd een ontwerp in te dienen en iedere inwoner van Assen (vanaf 6 jaar) mag straks (in juni) stemmen op het mooiste en beste ontwerp. Wij hopen dat er mooie en verrassende plannen komen en dat veel Assenaren hun stem gaan uitbrengen.

De binnenstad en het Koopmansplein zijn tenslotte van ons allemaal.

Cor Staal

Lees verder
 

Zorgenkindje?

Wie het nieuws volgt, kan niet om de zorgen in het sociaal domein heen. Forse tekorten in de Jeugdhulp en ontwikkelingen in de WMO waardoor de kosten voor de gemeente naar verwachting verder zullen stijgen. Reden genoeg voor een landelijke lobby voor meer geld vanuit het Rijk. Mooi dat in Drenthe afspraken zijn gemaakt in het Bestuurlijk Transformatieakkoord Jeugd Drenthe 2019 - 2022. En wat doen we in Assen zoal, naast analyse van de tekorten en het instellen van een Preventiefonds?

Wij hebben kritisch gekeken naar de nieuwe Inkoopkaders voor Jeugdhulp en WMO en hebben een oproep gedaan om ‘breed te kijken’ naar de gezinssituatie van kinderen die Jeugdhulp nodig hebben en in het bijzonder of er sprake is van schulden of armoede. Het doet ons goed dat deze brede blik in de aanbestedingsdocumenten voor zorgaanbieders expliciet benoemd blijkt te worden.

Vanuit de raadswerkgroep Sociaal domein ben ik verder betrokken bij de zgn. transformatie van het sociaal domein. Hoe gaan we de (gewenste) ontwikkelingen realiseren met als uiteindelijk doel efficiënt werken en betaalbare, kwalitatief goede zorg voor onze inwoners? De gemeente heeft er in 2015 veel taken bijgekregen maar kan deze omslag niet alleen realiseren. Als raadswerkgroep organiseerden we hier onlangs een Thema-avond over voor zorgaanbieders, ambtenaren en ervaringsdeskundigen. Duidelijk werd dat de urgentie van samenwerken en over de eigen ‘muren en mogelijkheden’ heen kijken breed ervaren wordt. Ik bemerk een grote bereidheid en betrokkenheid. Deze goede intenties zullen verder vorm en inhoud moeten krijgen in de komende periode.  We staan voor hele grote uitdagingen.

Bid u om wijsheid zodat we goede afwegingen maken en wijze beslissingen kunnen nemen?

Lian Heijs

Lees verder
 
 
 

 
 

Uitbreiding Lidl in de wijk Marsdijk

Op 14 maart jl. is door de gemeenteraad besloten dat de Lidl in Marsdijk kan uitbreiden.

Hierdoor zal ondermeer een deel van de weg Kleuvenstee aan de openbaarheid worden onttrokken om een ander bevoorradingspunt voor de Lidl te kunnen realiseren.
Als gevolg hiervan wijzigt de looproute voor kinderen vanaf de zebra op de Mahatma Ghandiweg naar de school. Dit leidde tot zorgen bij bewoners over de verkeersveiligheid.
Fractieleden van de ChristenUnie hebben gesproken met bezorgde bewoners en er bij de wethouder op aangedrongen om de verkeersdeskundige van de gemeente opdracht te geven samen met de directie van de school een aanpassing van de looproute te realiseren waarbij de veiligheid gewaarborgd wordt.

Een ander gevolg is dat wijkgebouw De Dissel verdwijnt en de wijkvereniging moet verhuizen naar een nieuwe locatie. Aangezien de wijkvereniging alleen werkt met vrijwilligers kan de verhuizing alleen plaatsvinden in een vakantieperiode. Door vertraging in de geplande bouw zou de verhuizing niet in een vakantie kunnen plaatsvinden. Op aandringen van de ChristenUnie voert de wethouder overleg met de Lidl over een tijdstip voor de ontruiming van De Dissel zodat de wijkvereniging in staat gesteld wordt de verhuizing te realiseren.

Verkiezing Provinciale Staten

Op 20 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Ik heb mij verkiesbaar gesteld voor de Provinciale Staten omdat ik veel waarde hecht aan een goede verbinding tussen de gemeentelijke en provinciale ChristenUnie. Graag roep ik u op om vooral wel te gaan stemmen op 20 maart en bij voorkeur op de ChristenUnie.  

Rien Jongman

Lees verder
 
Fractie en bestuur ChristenUnie Assen

Gerelateerde blogs

Gerelateerde standpunten