Door Jerke Setz

Een kleine stap richting een nieuwe bestuurscultuur

Een kleine stap richting een nieuwe bestuurscultuur

Op het ChristenUnie partijcongres lag op zaterdag 20 november 2021 onze motie ‘Bestuurscultuur’ ter stemming. Een overweldigende 98% van het congres stemde voor. De motie is aangenomen en het landelijk bestuur gaat welwillend met onze voorstellen aan de slag. Een kleine overwinning.

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire bracht de Raad van Europa in oktober een advies uit voor alle takken van de overheid. Voor de volksvertegenwoordiging was de rode draad: er moet er meer focus komen. Focus op de verantwoordelijkheden en valkuilen van volksvertegenwoordigers binnen een coalitie, en focus op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Een helder advies, dat we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen.

Samen met een grote groep Drentse leden diende de Asser Fractie de motie in vanuit de overtuiging dat iedereen concrete stappen kan zetten naar een meer rechtvaardige overheid. In de motie wordt de partijtop van de ChristenUnie verzocht om vanuit het advies van de Raad van Europa extra aandacht te besteden aan de bestuurscultuur. In het bijzonder vroegen we om extra aandacht voor de opleiding en toerusting van (nieuwe) politici, niet alleen landelijk, maar in alle lagen van bestuur.

Er is een doorlopende discussie gaande over wat de ‘politieke cultuur’ is of behoort te zijn. In die discussie zien we voortdurend kleine accentverschuivingen. Het zijn veranderingen die niet echt opvallen, maar wel effect hebben. Op de lange termijn brengen die accenten andere vormen van politiek teweeg.

Deze motie is een voorbeeld van zo’n accentverschuiving. De ChristenUnie zet concreet en doelgericht in op behoorlijk bestuur. We zoeken cultuurverandering en die begint onderop. Dus krijgen politici de tools om concreet aan de slag te gaan.

Een klein gebaar, want de motie maakt niet heel wat al gebroken is. Zij heeft geen direct effect op de fouten in ons systeem en ze maakt de toeslagenaffaire niet minder weerzinwekkend.

Er is wel een steen verlegd in de rivier, en waar stenen verlegd worden, daar verandert de stroming van het water.

 

 

Jerke Setz
Fractie ondersteuner