Door Bert Wienen

FOC, stad en samenlevering

Er is veel gezegd en geschreven over een FOC bij het TT circuit. De stapel onderzoeken is groot, de uitkomsten van deze onderzoeken vaak tegengesteld en voor- en tegenstanders putten uit ervaringen, onderzoeksresultaten en meningen van ‘experts’ om hun eigen mening kracht bij te zetten. Ook wij hebben gesproken met uitgesproken voorstanders en uitgesproken tegenstanders. Uiteindelijk gaat het echter om de politieke afweging die je zelf moet maken. Daarom sta ik nu hier om uit te leggen hoe mijn fractie haar afweging heeft gemaakt.

We hebben zo’n twee jaren geleden als fractie en als raad, in meerderheid, voor het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure gestemd. Nu bezien we, tegen die achtergrond, hoe wij vinden dat dat uitvoering wordt gegeven aan de moties.

Bij deze afweging kijken we naar het effect van het FOC op de hele stad en de hele samenleving. Want in die afweging ligt de kern van de reden waarom wij uiteindelijk voor de komst van een FOC in de TRZ zijn. Daarin laten wij de stem meewegen van mensen en groepen die zich niet- of minder in de openbaarheid hebben laten horen en niet hebben ingesproken in de raadszaal.

Ik denk dan aan de stem van de steeds groter wordende groep MBO opgeleide inwoners van Assen die op de bank zitten omdat ze nergens aan de bak komen. Ik denk dan aan de stem van studenten die we zo graag in Assen willen houden, die baantjes zoeken om hun opleiding te betalen. Ik denk dan aan de stem van ondernemers in Assen die graag willen dat het FOC er komt omdat dit volgens hen meer bezoekers aan de binnenstad en overnachtingen in de hotels gaat opleveren. Groepen die om diverse redenen hun stem niet in deze zaal laten horen.

Wij wegen daarbij ook af wat de risico’s zijn voor de gemeente. Deze zijn er nauwelijks, sterker nog de vestiging van een FOC levert Assen euro’s op die we goed kunnen gebruiken om alle activiteiten van de gemeente uit te voeren. Daarnaast denken wij dat een FOC, onder de voorwaarde van het gelijke speelveld met de binnenstad, een trekker kan worden voor Assen. Als we iets willen met Assen is dit een goede kans. Wat de ChristenUnie betreft geven we deze kans een kans.

Betrekken we dan niet de argumenten die vanuit de tegenstanders komen? Vz, natuurlijk hebben wij dat afgewogen. Tegelijk heeft de georganiseerde tegenstand voor ons wel een andere kleur gekregen sinds afgelopen donderdag in het advocatenkantoor Sluyter iets te snel op een verzendknop werd gedrukt. Door deze onzorgvuldige actie werden interne mailwisselingen en communicatie tussen de kwartiermaker binnenstad, enkele ondernemers en vastgoedeigenaren zichtbaar voor alle raadsleden. Uit deze mails blijkt dat de raad, en waar het mij persoonlijk aangaat in een telefoongesprek, op het verkeerde been is gezet door deze vertegenwoordigers. Bijvoorbeeld als het gaat om de contacten tussen Coronel en de binnenstad. Verschillende fracties, waaronder de onze, hebben juist op dit punt, de wethouder kritisch bevraagd. Uit de mails blijkt dat er allerhande strategieën werden beraamd om vanuit de binnenstad het contact met Coronel uit de weg te gaan. Als je dat al doet, wees er dan gewoon eerlijk en open over in plaats van de zaak anders voor te doen dan het daadwerkelijk is. 

Het staat voor- en tegenstanders vrij alles uit de kast te halen om hun stem kracht bij te zetten. Het is aan fracties zelf hoe zij daarop reageren en zich ervoor lenen om argumenten over te nemen. Wij hebben geprobeerd om onafhankelijk onze afweging te maken, hebben onze eigen technische vragen gesteld en binnen onze fractie flinke gesprekken gevoerd.

Wat ons betreft nemen we vanavond in ieder geval een besluit. Duidelijkheid vanuit onze raad moet er komen. Wij zijn daarin duidelijk over onze richting en hopen in het verdere proces op een eerlijk en fair gesprek met de vertegenwoordigers vanuit de binnenstad om op die manier onze stad en onze samenleving te blijven dienen.

Bert Wienen
Fractievoorzitter