Door

Jaarverslag 2017

Lees hier het jaarverslag waarbij we als bestuur terugkijken op een jaar waarin we als bestuur ons aan het voorbereiden waren op de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Alles stond dit jaar in het teken van de verkiezingen en het zorgen dat we als ChristenUnie klaar waren voor de verkiezingen. 

Van de secretaris: het jaarverslag 2017

Voorafgaand aan de verkiezingen waren er een selectiecommissie, een programmacommissie en een campagneteam.

Het bestuur

Op 1 januari 2017 bestond het bestuur uit 5 personen, namelijk Roelof van den Berg (voorzitter), Jan Willem Bosma (penningmeester), Ronald Neutel (algemeen bestuurslid) en Gerrinda van der Veen (algemeen bestuurslid) en Ilja Burgler (secretaris). We sloten het jaar af met zes bestuursleden; Ilja Burgler nam afscheid na een periode van 7 jaar in het bestuur actief te zijn geweest. Luuk Jan Bergsma en Harmen de Ruijter zijn het bestuur komen versterken. Luuk Jan als algemeen bestuurslid en Harmen als secretaris.

We hebben in 2017 maandelijks bestuursvergaderingen gehad en tussendoor hebben we een en ander afgestemd per email. Daarnaast zijn we als bestuur een paar keer aangeschoven tijdens fractie- en raadsvergaderingen en heeft de voorzitter intensiever contact met de fractievoorzitter en wethouder.

Op 20 mei en 25 november waren er partijcongressen van de ChristenUnie. Beide congressen waren we als bestuur vertegenwoordigd. Het partijcongres van 20 mei was in Lunteren en had als thema ‘vrij om te geloven’. Het partijcongres op 25 november was in Nijkerk met als thema ‘samen waardevol’. Deze congressen inspireren en dragen bij aan de verbondenheid van de ChristenUnie. We vinden het als bestuur van de ChristenUnie Assen belangrijk om ook buiten Assen onze betrokkenheid te tonen.

Op 14 november was de ledenvergadering van de ChristenUnie Drenthe. Op deze vergadering was er gelegenheid voor alle afdelingen om elkaar te informeren over de aanstaande campagne. Assen heeft hier zijn campagne ideeën gedeeld en inspiratie opgedaan vanuit de andere afdelingen.

Gemeenteraadsfractie en wethouder

Op 1 januari 2017 is Harmke Vlieg wethouder namens de ChristenUnie Assen. De fractie bestaat uit Bert Wienen (fractievoorzitter), Margreet Boersma, Steven Lagendijk, Tjerk Medemblik en Peter Sturing. Bouke Weening zit in de steunfractie en is plaatsvervangend raadslid. Margreet Dassen doet het secretariaat van de fractie en onderhoudt de website.

In het voorjaar van 2017 hebben we geïnventariseerd of en op welke manier er behoefte was aan voortgangsgesprekken. Op basis daarvan en de aanstaande selectieprocedure is ervoor gekozen om dit jaar geen formele voortgangsgesprekken te voeren. Wel zijn er met verscheidene raadsleden en de wethouder gesprekken gevoerd over de toekomst. De gesprekken werden gevoerd door de voorzitter van ons bestuur en soms schoven diverse bestuursleden aan. Van de gesprekken in het kader van de selectiecommissie bent u als leden middels een rapport geïnformeerd. Als bestuur hebben we ook inhoudelijke terugkoppeling gekregen van elk gesprek.

Ledenvergadering en aantal leden

In 2017 hebben we twee ledenvergaderingen georganiseerd en een nieuwjaarsbijeenkomst. In januari hebben we onze nieuwjaarsbijeenkomst met als thema maatschappelijke dienstplicht gehouden in gereformeerde basisschool de Parel. Op deze avond was er gelegenheid voor ontmoeting en discussie over de door de ChristenUnie voorgestelde maatschappelijke dienstplicht.


In maart onze ledenvergadering in de Drentse zaak in het teken van verkiezingen. We hebben gezamenlijk teruggeblikt op de landelijke verkiezingen en vooruitgekeken naar de aanstaande gemeentelijke verkiezingen. Op deze avond hebben we de jaarverslagen vastgesteld en de selectiecommissie en programmacommissie benoemd. Daarnaast was er al gelegenheid om de programmacommissie input mee te geven voor ons programma.
In november hadden we onze tweede ledenvergadering in de ondernemersfabriek ook deze vergadering stond in het teken van de verkiezingen. We hebben de top van de lijst en het programma vastgesteld. Over de lijstduwers hebben we u als leden per mail geïnformeerd en gelegenheid gegeven daar uw op/aanmerkingen over te maken, we hebben daar blijkens de reacties uw instemming op gekregen.


Op 1 januari 2017 hadden we 309 leden; we sloten het jaar af met 311 leden. Er kwamen een aantal nieuwe leden bij vanuit andere kiesverenigingen maar ook leden die nog niet eerder lid waren van de ChristenUnie. We hebben ook een aantal leden uitgeschreven. We zien een kleine stijgende lijn in ons ledenaantal in tegenstelling tot de afgelopen jaren. Ondanks de lichte stijging zijn we ons, net als de landelijke ChristenUnie, bewust van de noodzaak om nieuwe leden te werven. We hebben leden nodig want leden zijn het hart van onze partij. Mocht u ons willen helpen met ledenwerving, dan vernemen we dat graag van u.

Unieuws

In juni 2017 werden onze leden door middel van een Unieuws op de hoogte gebracht over de ChristenUnie Assen. Rode draad in deze Unieuws was geloof in groei met beschouwingen van de voorzitter en de fractievoorzitter. Daarnaast de jaarverslagen en een interview met burgemeester Marco Out en een interview met lid Henk Sleebos. Normaal verspreiden we tweemaal per jaar een Unieuws maar de geplande tweede is doorgeschoven naar begin 2018. We zijn erg blij met Rik Bakker die de opmaak van Unieuws voor ons doet en Lian Heijs die de eindredactie op zich nam. Langs deze weg onze hartelijke dank daarvoor; jullie zetten keer op keer een mooi eindresultaat neer! Naast tweejaarlijkse verspreiding van Unieuws kunnen leden en niet- leden op de website van de ChristenUnie Assen terecht voor actuele zaken. Als bestuur hebben we in 2017 het voornemen uitgesproken de Unieuws voortaan digitaal te gaan verspreiden. Belangrijkste reden daarvoor zijn de kosten van het drukken van de Unieuws.

Slotwoord

Dit jaarverslag wil ik afsluiten met onze dankbaarheid uit te spreken naar onze Heer. Hij heeft immers mogelijk gemaakt om als ChristenUnie in Assen een bijdrage te mogen leveren aan het bestuur van onze stad en in de politiek met de bijbel als basis voor de keuzes die gemaakt worden. Zoals beschreven in Korintiërs 1: Overeenkomstig de taak die God mij uit genade heeft opgelegd, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, en anderen bouwen daarop voort. Laat ieder erop letten hoe hij bouwt, want niemand kan een ander fundament leggen dan er al ligt – Jezus Christus zelf. (Vers 10 en 11) Tot slot onze hartelijke dank voor iedereen die zijn/haar steentje heeft bij gedragen, bestuurlijk en in het politieke werk. Ook u, onze trouwe leden willen we bedanken voor uw betrokkenheid, steun en gebed.

Assen, maart 2017

Roelof van den Berg (voorzitter)