Door

Jaarverslag 2018 ChristenUnie Assen

Jaarverslag 2018 ChristenUnie Assen

 In dit jaarverslag kijken we als bestuur terug op een intensief jaar met  de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart als hoogtepunt.  Wat fantastisch dat onze kiezers de ChristenUnie Assen hebben beloond met zoveel steun dat we de grootste partij van Assen mochten worden. We zijn dankbaar voor de verantwoordelijke taak die we kregen om het voortouw te nemen bij de vorming van een coalitie.

Het bestuur

In 2018  zijn er twee bestuursleden gestopt met hun werk voor het bestuur.  Roelof van den Berg als voorzitter en Ronald Neutel als algemeen bestuurslid legden hun functie neer. We sloten het jaar af met 4 bestuursleden;  Gerrinda van der Veen (voorzitter), Jan Willem (penningmeester), Harmen de Ruiter (secretaris) en Luuk Jan van de Bergsma (algemeen lid).

We hebben in 2018 vier bestuursvergaderingen gehad en tussendoor hebben we een en ander afgestemd per email. Daarnaast zijn we als bestuur een paar keer aangeschoven tijdens fractie- en raadsvergaderingen en heeft onze voorzitter nauw contact onderhouden met fractievoorzitter en wethouder.

Gemeenteraadsfractie en wethouder

Harmke Vlieg is na de verkiezing op 21 maart wethouder namens de ChristenUnie Assen. Begin 2018 bestond de fractie uit Bert Wienen (fractievoorzitter), Margreet Boersma, Steven Lagendijk, Tjerk Medemblik en Peter Sturing. Bouke Weening zat in de steunfractie en is plaatsvervangend raadslid. Margreet Dassen deed het secretariaat van de fractie en onderhield de website. Na de verkiezing van 21 maart bestaat de fractie uit de volgende leden: Bert Wienen (fractievoorzitter), Bouke Weening, Cor Staal, Lian Heijs, Tjerk Medemblik. Rien Jongman als plaatsvervangend raadslid. Het secretariaat is overgenomen door Ilja Burgler.

In 2018 zijn er gesprekken gevoerd met de zittende  leden van de fractie over de wens over het wel/niet doorgaan met het werk  voor de fractie. De gesprekken werden gevoerd door de voorzitter van het bestuur. 

Met de nieuwe fractieleden zijn nog geen gesprekken gevoerd, Het bestuur heeft de fractie toegezegd om tijdens een teambuilding-activiteit de invulling van de jaargesprekken vorm te geven. Deze activiteit was gepland in september 2018 maar kon toen door omstandigheden niet doorgaan. De teambuilding staat nu op de planning voor april 2019.

Ledenvergadering en aantal leden

0p 11 april is tijdens de ledenvergadering teruggekeken op de gemeenteraadsverkiezingen en zijn de vertrekkende fractieleden van harte bedankt voor hun inzet. De nieuwe fractie werd voorgesteld op de ledenvergadering. De leden van de selectiecommissie, de campagnecommissie en de programmacommissie werden bedankt voor hun inzet.

Roelof van de Berg is gestopt met zijn werk als voorzitter en Gerrinda van der Veen is gekozen als nieuwe voorzitter.

Op 23 november is er een algemene ledenavond geweest in aansluiting op een lezing van Gert Jan Segers. Daar is de ledenwerfactie door Luuk Jan toegelicht. Het bestuur heeft toegezegd een huishoudelijk reglement op te te stellen om de wijze van stemmen tijdens een ledenvergadering vast te leggen. Dit was naar aanleiding van een vraag van één van onze leden.

Op 1 januari 2018 hadden we 312 leden; we sloten het jaar af met 314 leden. Ondanks de lichte stijging zijn we ons, net als de landelijke ChristenUnie, bewust van de noodzaak om nieuwe leden te werven. We hebben leden nodig want leden zijn het hart van onze partij. Mocht u ons willen helpen met ledenwerving, dan vernemen we dat graag van u.

Unieuws

In mei 2018 werden onze leden door middel van een Unieuws op de hoogte gebracht over de ChristenUnie Assen. Rode draad in deze Unieuws was duurzaamheid. In januari 2019 lag de tweede Unieuws van dit jaar bij de leden op de mat waarin het ging over dat de ChristenUnie gelooft in Assen; Assen heeft genoeg in zijn mars. Deze Unieuws ging gepaard met een kerst- en nieuwjaarsgroet. We zijn erg blij met Rik Bakker, die de opmaak van Unieuws voor ons doet en Lian Heijs die de eindredactie op zich nam. Langs deze weg onze hartelijke dank daarvoor; jullie zetten keer op keer een mooi eindresultaat neer! Naast de verspreiding van Unieuws kunnen leden en niet-leden op de website van de ChristenUnie Assen terecht voor actuele zaken en zet de fractie de actuele thema’s op facebook.

Slotwoord

Dit jaarverslag wil ik afsluiten met onze dankbaarheid uit te spreken naar onze Heer. Hij heeft immers mogelijk gemaakt om als ChristenUnie in Assen een bijdrage te mogen leveren aan het bestuur van onze stad en in de politiek met de bijbel als basis voor de keuzes die gemaakt worden. Zoals beschreven in Kolossenzen 2: Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. (vers 6-7)

Tot slot ook onze hartelijke dank voor iedereen die zijn/haar steentje heeft bij gedragen, bestuurlijk en in het politieke werk. Ook u, onze trouwe leden willen we bedanken voor uw betrokkenheid, steun en gebed.

Assen, maart  2019

Gerrinda van der Veen