Door Bouke Weening

Mijn Assen - Begroting 2018

‘Mijn Assen’, de titel van het collegeprogramma waarmee dit college de afgelopen jaren heeft gewerkt aan onze stad Assen. Vandaag bespreken we de laatste begroting van dit college. Beleidsarm deze keer. Voor onze fractie niet alleen een moment om vooruit te kijken, maar ook om terug te kijken.

Veel aandacht is er in de afgelopen periode geweest voor ontwikkelingen in de bereikbaarheid van onze stad. Het stationsgebied wordt aangepakt, een betere doorstroom wordt verkregen door ontwikkeling van de Florijn-as en onlangs werd de Blauwe As geopend. We zijn er nog steeds tevreden over dat dit project binnen de financiële kaders wordt uitgevoerd. Dat is een prestatie van formaat.

Ook nu weer ligt er een financieel solide begroting met meer dan voldoende weerstandsvermogen en in de afgelopen periode was er jaarlijks sprake van een overschot. Er is dus gewoon goed op de centen gelet deze collegeperiode. Ook naar de toekomst is de begroting sluitend, al is er weinig ruimte om grote investeringen te doen.

Rondom het maaibeleid zijn we kritisch geweest. Het debat rondom de Beheer Openbare Ruimte heeft ruimte gegeven voor alternatieven als het gaat om het maaibeleid. Onze fractie zal het voortouw nemen om een voorstel voor te leggen op 23 november aan onze raad. 

Ook in deze begroting lezen we dat de bezuinigingen op het ambtelijk apparaat hun tol eisen. Hoe houden we de kennis vast als goede medewerkers en externe adviseurs, de organisatie verlaten? Hoe blijft Assen een aantrekkelijke werkgever zodat we nu én in de toekomst over de juiste mensen beschikken? In het kader van de energietransitie komt er een grote verantwoordelijkheid voor gemeenten om werk te maken van deze transitie. Dat kan echter alleen als we ook beschikken over ambtenaren die dit kunnen gaan trekken. Wij willen onverkort vasthouden aan de duurzaamheidsambities en willen daarom dat dit de aandacht heeft van het college.

De afgelopen jaren, hebben we meermaals aandacht gevraagd voor het anders investeren in cultuur in Assen. Uit de beantwoording van technische vragen blijkt dat de totstandkoming van de cultuuragenda nog niet echt wil vlotten. Ook nu weer is de aandacht volledig op binnenstad en het culturele hart. Maar wij vragen aandacht voor de amateurs, de verenigingen, de kinderen en jongeren die zich willen ontwikkelen op dit gebied. Wij roepen de nieuwe wethouder op om die groep niet uit het oog te verliezen. Temeer ook omdat wij er nog steeds van overtuigd zijn dat er teveel euro’s in het ongewisse Podium Zuidhaege project worden besteed. Onze zorgen over het project nemen toe en wat ons betreft zetten we dan ook in op ander beleid; meer gericht op het stimuleren van activiteiten. Een eerste stap wordt door het college al genomen door een project op te starten om muzieklessen te subsidiëren, maar ook hier weer vragen wij de aandacht voor de grootste groep kinderen en jongeren die lessen volgen buiten Podium Zuidhaege. Wij zijn tevreden over de ambitie van het college om een dergelijke pilot te starten. Wanneer gaat dit project van start?

In de afgelopen periode zijn we over een ander punt heel vaak bevraagd en benaderd door de Asser inwoners. Het gaat daarbij om het besluit van deze raad om de 450000 euro te besteden aan de kunstwerken bij het station. Wij zijn nog steeds tegen de komst van de hond Mannes. Maar dit democratisch besluit is nu eenmaal genomen. Toch willen wij voorkomen dat er nog eens zo’n situatie ontstaat. Om die reden willen wij de 1% kunstregeling drastisch aanpassen. We zullen in tweede termijn met een motie komen om twee zaken in deze regeling te veranderen. Wij willen allereerst een plafond van 200.000 euro inbouwen in deze regeling. Voor twee ton moet een heel aardig kunstwerk gebouwd kunnen worden. Daarnaast willen wij dat inwoners kunnen bepalen welk ontwerp zij het meest passend vinden voor onze stad. Daarom willen wij dat in plaats van de kunstcommissie het college vier ontwerpen voorlegt aan de inwoners en de inwoners op basis daarvan een keuze kunnen maken.

Veel aandacht is er ook geweest voor zaken als de binnenstad en het FOC. Kranten stonden er vol van, extern deskundigen meldden zich spontaan om hun visie te geven en meermaals zaten de publieke tribunes vol. Het vormt een schril contrast met een andere ontwikkeling die zich in de afgelopen vier jaren heeft voltrokken met veel minder aandacht maar wellicht veel meer impact. Vz, daarbij doel ik op de decentralisaties in het sociaal domein. Veranderingen die inwoners van Assen raakten. Ik weet nog goed hoe we in 2014 met stoom en kokend water de verordeningen en kadernota’s in deze raad behandelden. Het college heeft de afgelopen jaren een hele kluif gehad aan deze ontwikkeling. Natuurlijk, verbeteringen moeten nog. Maar deze grote ontwikkelingen zijn door het college goed opgepakt. Terugkijkend daarbij was het voor ons een hoogtepunt dat een motie rondom mantelzorg raadsbreed werd aangenomen. Dat was een prachtig signaal van deze raad. Toch blijft het nodig om aandacht te hebben voor mantelzorg en dan heel specifiek ook voor het aanbod van respijtzorg. Uit onze contacten blijkt dat hiervoor nog geen voldoende aanbod is. College, pak dit op!

Twee weken geleden sprak ik een mantelzorger hier in Assen, een mevrouw op leeftijd. We spraken over haar man die slecht ter been is en lichamelijk snel achteruit gaat. We spraken erover hoe fijn het was dat ze nu een parkeerkaart had gekregen, waardoor ze vlakbij de ingang van het WZA kon parkeren en niet bang hoefde te zijn dat haar man zou vallen met zijn rollator. Toen ik haar vroeg wat nu het belangrijkste voor haar was zei ze: “dat mijn stem gehoord wordt.”

Vz, vorige week kwam er een onderzoek uit van het Sociaal Cultureel Planbureau. Hieruit bleek dat mantelzorgers in keukentafelgesprekken niet altijd goed genoeg worden gehoord. Ik kan mij niet indenken welke politieke middelen we hebben om dit ‘goede luisteren’ af te dwingen. Toch, vanuit hier onze oproep om, tijdens keukentafelgesprekken, maar wellicht ook in de hele samenleving: er niet alleen voor te zorgen dat mantelzorgers gehoord worden, maar ook dat zij worden verstaan en zich begrepen voelen.

Vanuit onze fractie hebben we in deze periode veel aandacht gehad en gevraagd voor mantelzorgers. Het mooie van deze vorm van zorg is dat mantelzorgers kiezen voor de ander. Voor hun geliefde. Vaak omdat zij weten dat als de situatie andersom was geweest, de ander ook voor hen zou kiezen. Dat sluit prachtig aan bij het Bijbelse principe in Mattheüs (7:12): behandel anderen zoals je zelf ook behandeld zou willen worden, heb anderen lief zoals je zelf wilt worden liefgehad. Het zal de kern worden van onze campagne. Sterker nog, het vormt voor de komende tijd onze verkiezingsslogan: Kies voor de ander!

Bouke Weening
Raadslid

Gerelateerde blogs