Door

Toekomst van begraven in Assen

Het onderzoeksbureau Gfk concludeerde in 2015, na een onderzoek onder ruim 50.000 Nederlanders, dat 67% van alle inwoners problemen kunnen ervaren bij het voldoen van een uitvaartnota. Er is geen reden om er aan te twijfelen dat dit in Assen anders is. De kosten voor een uitvaart zijn op een niveau gekomen waardoor er echt problemen voor onze inwoners kunnen ontstaan.

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen en er zijn diverse partijen bij betrokken. De gemeente is daar maar één van maar met de optelling van grafrechten én huurkosten toch wel een van de grootsten. Er is genoeg reden voor de ChristenUnie om dit onderwerp bij het college en de raad onder de aandacht te brengen. In maart en november van dit jaar hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het college. Eén van de antwoorden was dat een onderzoek is gestart naar de toekomst van begraven in Assen. Dit onderzoek is in feite een toets op de toekomstbestendigheid van de huidige situatie en ontwikkelopgaves zoals die met name in het masterplan van 2011 zijn verwoord. De kosten van begraven, mogelijke aanpassingen hierin en het effect daarvan op het begraven of cremeren in Assen zijn hier onderdeel van. 

De ChristenUnie heeft er behoefte aan om met de collega’s van de raad te evalueren of de vastgestelde nota van 2007 en het Masterplan van 2011 nog aansluiten bij de huidige tijd. Onder meer het raadsbesluit van 2007 dat alle kosten van de begraafplaatsen door de gebruikers betaald moeten worden willen wij graag bespreken. In dit voorliggende voorstel staat dat de benodigde € 100.000,- niet ten laste komt van de grafkosten en wij kunnen daarom instemmen met dit voorstel. Toch willen wij dit onderwerp graag met inwoners, de raad en college bespreken.  De uitslag van het onderzoek dat de gemeente gaat uitvoeren kan rond april 2018 de startnotitie zijn. Wij zijn van mening dat wij het aan onze inwoners verplicht zijn om zorgvuldig met dit onderwerp om te gaan zodat ook na het overlijden van een dierbare de nabestaanden niet hierdoor in de problemen komen.