Kies voor de ander

Kies voor werken en samenleven

De ChristenUnie heeft een samenleving voor ogen waarin iedereen kan meedoen op een manier die aansluit bij zijn of haar talenten. Wij gaan er daarbij vanuit dat iedereen die dat kan zijn of haar talenten ook voor de samenleving inzet. Door te werken dragen mensen bij aan de samenleving. Een baan helpt mensen om (relatief) onafhankelijk het leven in te richten en om zichzelf en de naasten te onderhouden.

Ons uitgangspunt is dat ieder mens - in beginsel– zelf de verantwoordelijkheid heeft om in het eigen levensonderhoud te voorzien. Als dat niet lukt, is ondersteuning nodig die wij van harte willen geven. In dat geval wordt van de samenleving en de gemeente extra zorg en aandacht gevraagd voor de kwetsbare burgers. 

Het verdwijnen van de sociale werkvoorziening vraagt om nieuwe oplossingen van overheid én bedrijfsleven. Sociaal ondernemerschap biedt daarvoor mogelijkheden. ChristenUnie Assen wil zich daar sterk voor maken. Werk of dagbesteding is betekenisvol bezig zijn, bouwen aan sociale contacten en een netwerk. Daarnaast biedt het hebben van werk structuur en helpt het om armoede te voorkomen. Het is belangrijk om mensen goed te begeleiden en een sterke koppeling met ‘het sociaal domein’ te realiseren.

Assen blijft actief in het realiseren van nieuwe werkgelegenheid, met name in de sectoren zorg, recreatie en duurzaamheid. Daarnaast streven wij naar het behouden van werkgelegenheid, bijvoorbeeld van de rijksdiensten en de kazerne. Vanuit het economisch beleid wordt meer ingezet op recreatie en het binnenhalen van recreatieve ondernemers. Ook willen wij (innovatieve) startups aanmoedigen en ondersteunen om te ondernemen en te groeien in Assen. Verder zien wij mooie aanknopingspunten om onze economische doelen te verbinden aan bijvoorbeeld onze sociale en klimaatdoelstellingen. Samen met ondernemers en het onderwijs willen wij die kansen verzilveren. 

Om verschillende redenen is het goed dat bedrijven en organisaties zich vestigen in Assen. Dat levert werkgelegenheid op en inkomsten voor Assen. De ChristenUnie wil dat de gemeente inzet op het aantrekken van deze bedrijvigheid voor de verschillende bedrijventerreinen die Assen heeft. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat bedrijventerreinen schoon en veilig zijn. Om die reden streeft de ChristenUnie naar een betere afstemming tussen ondernemers, veiligheidspartners en de politie. Om dit te bereiken wil de ChristenUnie dat samen met parkmanagementorganisatie Ondernemend Assen plannen worden gemaakt. 

Assen is een stad met een grote Mbo-instelling maar helaas verdwijnen er steeds meer Mbo-banen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat deze banen in Assen blijven bestaan. De gemeente kan zich hiervoor inzetten door actief te werken aan een betere verbinding tussen Mbo en arbeidsmarkt. Dat kan zij niet alleen. Maar het moet toch mogelijk zijn om ook op dit punt als overheid, onderwijs en bedrijven de handen ineen te slaan? 

ChristenUnie Assen wil dat zoveel mogelijk mensen actief mee doen in de samenleving. Onze focus ligt op het creëren van goede randvoorwaarden voor werk én vrijwilligerswerk: iedereen aan de slag. Wij willen idealiter een samenleving waarin voedselbanken niet nodig zijn, maar wij sluiten onze ogen niet voor de realiteit. Voedselbanken zijn er, ook in Assen. En het is daar drukker dan we zouden willen. Zolang voedselbanken nodig zijn, vinden wij een goede ondersteuning vanuit de gemeente belangrijk voor bijvoorbeeld de vrijwilligers die er werkzaam zijn. 

Dit is wat wij willen:  

  • Bedrijven en organisaties worden gestimuleerd om meer mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. De gemeente geeft hierin zelf het voorbeeld door bijvoorbeeld het groenonderhoud meer in eigen beheer te doen.
  • De ChristenUnie wil sociaal ondernemen in Assen stimuleren. Dat is ondernemen vanuit de missie om maatschappelijke winst te behalen, en niet alleen financiële winst.
  • Diaconieën worden ingeschakeld via het Diaconaal Platform om te kijken wat zij gezamenlijk kunnen bijdragen.
  • De gemeente stimuleert dat asielgerechtigden aan de slag kunnen. Aan nieuwkomers wordt maatwerk geboden om, aansluitend op hun inburgering, een opleiding/studie te volgen, een leer/werktraject te doen en/of stage te lopen. We zien in Assen hiervan al mooie voorbeelden in bijvoorbeeld De Arendshorst en De Vijverhof.
  • De gemeente zorgt voor een goed ondernemersloket en accountmanagement waar (startende) ondernemers met al hun vragen terecht kunnen.
  • De ChristenUnie hecht aan de zondag als rustdag. Wij gunnen iedereen een dag om op adem te komen. Ondernemers mogen daarom niet gedwongen worden om hun winkel op zondag te openen. En werknemers verdienen de vrijheid om het werken op zondag zonder problemen te kunnen weigeren.
  • De gemeente maakt bij inkoop en aanbesteding maximaal gebruik van mogelijkheden om kansen te bieden aan lokale en regionale bedrijven. 
Alle standpunten