Kies voor de ander

Kies voor een eerlijke, financiële balans

De ChristenUnie wil werken aan een sociale en duurzame samenleving. Zeker nu de economie herstelt, verdient maatschappelijk en ecologisch herstel onze aandacht en prioriteit. Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare beheerder is van het aan haar toevertrouwde belastinggeld. Het gemeentebestuur moet duidelijk maken waaraan ze haar geld uitgeeft en hoe dit bijdraagt aan de bloei van de gemeente. De ChristenUnie hanteert daarbij het uitgangspunt dat het geld doelmatig, sociaal en duurzaam wordt ingezet. 

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan het financieel op orde krijgen van de begroting. Daartoe waren in de afgelopen periode bezuinigingen op verschillende gebieden nodig. Ook in de komende periode zal er niet veel ruimte zijn voor lastenverlichting en evenmin tot investeren. Toch bleek in de afgelopen jaarrekeningen keer op keer dat er sprake is van een positief saldo. De ChristenUnie stelt voor om dergelijke resultaten te bestemmen in een fonds. Op die manier spaart de gemeente voor de toekomst en blijft het mogelijk om te investeren in de stad.

Dit is wat wij willen: 

  • De ChristenUnie streeft naar een eerlijke balans tussen lasten en baten voor de inwoners van Assen.
  • De ChristenUnie streeft ernaar om de onroerendezaakbelasting (OZB) niet te verhogen, met uitzondering van een lichte inflatiecorrectie.
  • De gemeentelijke dienstverlening (de kosten voor gemeentelijke documenten, het parkeren, het afvalbeleid) is kostendekkend.
  • De gemeente maakt jaarlijks een sluitende begroting met een reële inschatting van de financiële risico’s.
  • Structurele lasten worden betaald uit structurele middelen.
Alle standpunten