Kies voor de ander

Kies voor een groeiende stad

Assen is een heerlijke stad om in te wonen, werken en leven. De ChristenUnie wil dit behouden. Onder de noemer FlorijnAs is en wordt tot 2020 gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid met een nieuwe vaarroute, een nieuw station en de verdubbeling van de belangrijkste verkeersader. Deze verbetering van de infrastructuur zorgt ervoor dat Assen optimaal bereikbaar is, zowel voor haar inwoners als voor bezoekers. 

De goede OV-verbindingen maken Assen populair als woonstad. In de komende periode wordt het bouwen van woningen belangrijk. De ChristenUnie wil samen met woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars en door het slim bestemmen van gronden werken aan de bouw van nieuwe woningen in Kloosterveen, het Veemarktterrein en de Havenkade. Het realiseren van woningen in de binnenstad is wat ons betreft een goede strategie voor een levendige stadskern. Om die levendigheid te stimuleren willen wij het wonen in de binnenstad voorrang geven boven ontwikkelingen in de buitenranden van Assen. Dat sluit aan bij een maatschappelijk trend dat steeds meer mensen in het centrum van de stad willen wonen. Wij hebben daarbij gemengd wonen voor ogen: gezinnen, studenten, ouderen en kortdurende woonmogelijkheden voor mensen die acuut een woning nodig hebben. 

Een veelgebruikt vervoermiddel in Assen is de fiets. Ons uitgangspunt is dat Assen een goede en veilige fietsstad is. De fiets is om meerdere redenen belangrijk: niet belastend voor het milieu en een gezonde vervanger van andere vormen van vervoer. Wij vinden het belangrijk dat er goede fietsverbindingen zijn, maar we willen ook meer fietsparkeerplaatsen in de binnenstad en in de winkelcentra. Mede met het oog op het toenemend aantal elektrische fietsen, wordt er samen met andere overheden gewerkt aan het realiseren van een ‘fietssnelweg’ naar Groningen. 

Assen is een stad in het groen en beschikt over een goed cultureel aanbod. De ChristenUnie waardeert het werk van het Drents Museum, de ontwikkelingen in De Nieuwe Kolk en andere enthousiaste culturele ondernemers. De komende periode wordt ingezet om meer toeristen naar Assen te trekken. Dit zorgt voor meer mensen in de stad en voor werkgelegenheid in de recreatieve sector. De Toeristisch Recreatieve Zone, nabij het TT-circuit, is onderwerp van gesprek. ChristenUnie staat positief tegenover de kansrijke ontwikkeling van dat gebied. Voor de ChristenUnie is het een belangrijke plek voor recreatieve voorzieningen. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente vanuit haar publieke rol niet betrokken raakt bij de exploitatie daarvan. 

De jaarlijkse TT en het TT Festival zijn belangrijk voor Assen en de Assenaren. De ChristenUnie houdt vast aan een rol op afstand wat betreft de uitvoering en eveneens aan de huidige omvang wat betreft financiële steun aan het festival. 

In de afgelopen periode heeft de ChristenUnie ingestemd met het reserveren van geld voor het versterken van de binnenstad. Wij willen samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren werken aan een aantrekkelijke binnenstad voor Assenaren en voor bezoekers. Het betaald parkeren is een onderdeel van het plan voor de aantrekkelijke binnenstad waaraan samen met inwoners en ondernemers van de binnenstad wordt vormgegeven. Daarbij staan voor de ChristenUnie alle opties open, mits er financiële dekking is voor de voorstellen.  

De gemeente Assen heeft de verantwoordelijkheid om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk houdt zij ook oog voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen en bedrijven (denk bijvoorbeeld aan inbraakpreventie en rookmelders). De overheid is er ook om de veiligheid te waarborgen op straat en treedt op tegen mensen die de wet overtreden. Tegen mensen die overlast veroorzaken, bijvoorbeeld door drugsgebruik en drankmisbruik, wordt opgetreden en ook wordt hulpverlening ingezet.

Dit is wat wij willen:

 • Assen is een echte gezinsstad. Dit kenmerk wordt benut in citymarketing om nieuwe inwoners aan te trekken, o.a. gericht op jonge gezinnen uit Groningen. 
 • De gemeente Assen gebruikt voor fietspaden het hoogste onderhoudsniveau en geeft bij de gladheidsbestrijding prioriteit aan hoofdfietsroutes en fietsroutes die leiden naar scholen.
 • De verkeersregelinstallatie wordt zo afgesteld dat fietsers bij regen sneller ‘groen’ krijgen en door kunnen rijden.
 • Samen met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren wordt er gewerkt aan een compacte binnenstad. Door verandering van de manier waarop mensen aankopen doen, bijvoorbeeld via internet, is een flinke aanpassing nodig. De binnenstad zal zich ontwikkelen tot een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar kopen samengaat met beleven.
  De ChristenUnie vindt het samenwerken met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren belangrijk en investeert alleen als plannen breed worden gedragen.
 • Een nieuwe raad, een nieuw parkeerbeleid.
 • Voor leegstaande panden in de binnenstad wordt gezocht naar creatieve oplossingen. Denk hierbij aan korte verhuur, winkels met een sociaal karakter, binnenstedelijke ruilverkaveling en het geschikt maken van winkels voor bewoning.
 • Woningbouwprojecten gaan versneld in uitvoering omdat we streven naar voldoende nieuwbouwwoningen met een gevarieerd aanbod voor onze stad.
 • Een belangrijk samenwerkingsverband is de regio Groningen - Assen. De gemeente versterkt deze samenwerking. 
 • De gemeente organiseert voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet.
 • De ChristenUnie is tegen de vestiging van nieuwe gokgelegenheden.
 • De ChristenUnie is tegen proeven in de gemeente Assen omtrent de legalisering van drugs.
 • De ChristenUnie is voor een regionale aanpak van mensenhandel en wil streng toezicht op thuisprostitutie.
 • De kosten van vandalisme worden verhaald op de daders.
Alle standpunten