Kies voor de ander

Kies voor jeugd

ChristenUnie Assen kiest nadrukkelijk voor kinderen en jongeren. Zij zijn de toekomst van onze stad en moeten zich kunnen ontwikkelen in Assen. Wij vinden het belangrijk dat er voor hen goede voorzieningen zijn zoals onderwijs, opvang- en speelmogelijkheden en dat zij zich veilig voelen in hun leefomgeving. 

Kinderen hebben het recht om op te groeien in veilige gezinnen waarin ouders de verantwoordelijkheid op zich nemen voor een goede opvoeding. Soms makkelijker gezegd dan gedaan. In het belang van ouder en kind willen wij werk maken van voorlichting en ondersteuning bij opvoeden en opgroeien. Het aantal echtscheidingen neemt toe. En in toenemende mate is daarbij sprake van wat een vechtscheiding is gaan heten. Juist dan is het nodig dat de gemeente een adequaat zorgaanbod beschikbaar heeft. Zeker voor de kinderen die hiervan de dupe (dreigen te) worden. Kinderen en jongeren die vormen van zorg of ondersteuning nodig hebben, kunnen dit vanuit de gemeente ontvangen. Daarbij is tijdige signalering belangrijk en ondersteuning die dichtbij mensen wordt georganiseerd (via huisarts, school, wijk en het consultatiebureau). Helaas groeien steeds meer kinderen op in armoede. Daarom wordt in de komende vier jaren nog meer ingezet op het voorkomen van schulden en het doorbreken van overerfbare armoede.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen, ook in hun hobby. Daarom stimuleren we deelname van kinderen en jongeren aan individuele of teamsporten. En is ons uitgangspunt dat iedereen daaraan mee kan doen. Dat geldt ook voor deelname aan kunst en cultuur. De ChristenUnie wil kinderen en jongeren stimuleren zich te ontwikkelen op het gebied van kunst, dans, theater of muziek door lessen te subsidiëren. Daarmee investeren we in de toekomst van kinderen in Assen en in een levendige stad voor de toekomst.

Assen heeft goed onderwijs, vele sportmogelijkheden en een uitgebreid cultureel aanbod. Dat is een goede basis om op verder te bouwen. Wij vinden het belangrijk dat er voor kinderen veel ruimte is om te spelen en te genieten van de natuur. Dat vraagt om goed onderhouden speelplaatsen, klimbomen en andere plekken om te spelen. 

Dit is wat wij willen:

  • Bijzondere aandacht voor kinderen die mantelzorger zijn. Mantelzorg mag niet de reden zijn waarom kinderen/jongeren verzuimen of thuisblijven van school. We willen passende ondersteuning zodat jonge mantelzorgers naar school kunnen.
  • Een toenemend aantal kinderen wordt opgenomen in het Wilhelmina Ziekenhuis als gevolg van alcoholmisbruik. Wij willen dat dit stopt. Door meer preventie en door strengere handhaving van en toezicht op de Drank- en Horecawet. 
  • Het TT Festival wordt kind- en jongerenvriendelijk. Daarbij wordt er streng op toegezien dat er geen alcohol wordt verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar.
  • Samen met ondernemers wordt gezocht naar veilige uitgaansmogelijkheden voor jongeren.  
  • Speelplaatsen voor kinderen zijn vaak een ontmoetingsplek voor de hele buurt. Er wordt geld vrijgemaakt om te investeren in speelplaatsen, plaatsing van bankjes voor buurtbewoners en het opknappen van speelplaatsen.
  • Ook in de binnenstad wordt ruimte gecreëerd waar kinderen kunnen spelen.
  • Alle kinderen gaan naar school: in Assen streven we naar zo weinig mogelijk thuiszitters. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van handhaving van de leerplicht en behoren voltijdontheffingen tot de uitzondering.
  • Pleegzorg en/of gezinshuizen zijn belangrijke vormen van hulp voor kinderen uit gezinnen die niet meer bij hun eigen ouders kunnen wonen. De ChristenUnie waardeert deze vormen van zorg en ondersteunt acties om meer pleegouders te werven.
  • Jongeren die 18 worden, moeten gebruik kunnen blijven maken van noodzakelijke zorg en ondersteuning.
  • De komende periode willen we kinderen meer laten meepraten over het beleid in de stad. Dat is leerzaam, helpt in het democratisch proces en verbetert besluitvorming. 

 

Lian Heijs - Eisses
Raadslid
Alle standpunten