Kies voor de ander

Kies voor zorg

De ChristenUnie heeft een samenleving voor ogen waarin mensen naar elkaar omzien. Dat komt voort uit het principe van naastenliefde. Iedereen maakt (in meer of mindere mate) deel uit van sociale netwerken. Denk hierbij aan gezinnen, schoolklassen, vriendengroepen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijk is er sprake van toenemend individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee kunnen komen. 

In de afgelopen periode is in de zorg veel veranderd. De gemeente heeft er veel taken bij gekregen. Kijkend naar de omstandigheden zijn deze veranderingen in Assen goed verlopen.  Maar er is geen reden om stil te zitten. Op diverse terreinen is verbetering nodig. Daarom blijft de ChristenUnie de komende periode opkomen voor passende zorg. Zodat zorg en ondersteuning nog beter kunnen worden afgestemd op de vraag van de inwoners en hun naasten. 

Wij willen dat inwoners nog beter worden geholpen om de juiste ondersteuning te krijgen en dat de verschillende levensgebieden (zoals gezin, school, huishouden en vrije tijd) in kaart worden gebracht om te bepalen wat er nodig is. We vinden het van groot belang dat hulpvragers zelf afwegingen maken en oplossingen aandragen. Dit kan door bijvoorbeeld met hulpvragers samen hulpplannen op te stellen of door het houden van Eigen Kracht conferenties. Wij vinden het belangrijk dat mensen zoveel mogelijk met één contactpersoon van de gemeente te maken hebben voor alle zaken uit 'het sociaal domein’ en dat informatie niet meerdere keren hoeft te worden aangeleverd op verschillende formulieren. Wat de ChristenUnie betreft staan de hulpvraag en een passend aanbod centraal en wordt bureaucratie voorkomen.  

Wij hebben veel waardering voor mantelzorgers en willen dat zij optimaal worden ondersteund. Een belangrijke ondersteuningsvorm voor hen is de zogenaamde respijtzorg. Die biedt mantelzorgers de gelegenheid om zelf even afstand te nemen en (tijdelijk) de zorg over te laten aan anderen. De ChristenUnie wil meer mogelijkheden voor respijtzorg in de komende periode.

Een groot - maar veelal onderschat - probleem van deze tijd is eenzaamheid. Mensen voelen zich alleen of zijn in een situatie terechtgekomen waarin sociaal isolement dreigt. Dit probleem kan de gemeente niet oplossen, maar wij vinden dat we niet weg kunnen kijken. Daarom neemt de gemeente het initiatief om samen met huisartsen, wijkteams en inwoners eenzaamheid aan te pakken. Bijvoorbeeld door het sluiten van een ‘Eenzaamheidspact’. Hierin brengen verschillende partijen, zoals gemeente, vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden, kerken, zorgorganisaties en thuiszorgorganisaties het probleem in kaart en werken samen toe naar vermindering van eenzaamheid. 

Assenaren moeten op een gezonde manier oud kunnen worden met behoud van een zo groot mogelijke kwaliteit van leven. Daarin zijn keuzevrijheid en eigen regie belangrijke uitgangspunten. De gemeente stelt speciale kernteams samen voor ouderenzorg. In deze teams wordt de verbinding met de huisartsen, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk werkers gelegd. Door deze korte lijnen moeten kwetsbare ouderen vroegtijdig in beeld komen. Bijzondere aandacht is er daarbij voor dementerende ouderen. Om zo lang mogelijk verantwoord zelfstandig te kunnen wonen moeten woningen of buurten daarvoor geschikt gemaakt worden. Wij willen dat Assen een dementievriendelijke gemeente wordt.

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken en/of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken. Wij willen daarom investeren in preventie en moedigen goede initiatieven aan die het gebruik van verslavende middelen voorkomen. 

Ieder kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om rookvrij op te groeien. Via de consultatiebureaus stimuleren we daarom jonge ouders om te stoppen met roken en de schoolpleinen worden rookvrij.

In de afgelopen periode rapporteerde de politie een toename van incidenten door ‘verwarde personen’. De gemeente heeft verschillende acties ingezet om hulpverlening op gang te brengen voor personen met verward gedrag. De volgende stap is om samen met deze mensen te werken aan herstel, bijvoorbeeld in zelfhulpgroepen en via dagbesteding of sociale dagopvang. Samen met de GGZ en andere aanbieders worden nieuwe vormen van hulp en zorg ontwikkeld in de wijk. Vernieuwing van deze vormen van zorg is nodig.

Ons uitgangspunt is dat de gemeente een vangnet biedt voor iedereen die niet mee kan doen. In Assen doen we dit door te blijven investeren in een goede samenwerking tussen zorgpartijen, buurtteams, het Inwonersplein en huisartsen. En ook met vrijwilligers, diaconieën en vrijwilligersorganisaties zoals Stichting Present en Humanitas die dagelijks het omzien naar elkaar in praktijk brengen.

Dit is wat wij willen: 

 • Minder formulieren, betere toegang tot zorg, schuldhulp en ondersteuning.
 • De pilot met de ‘VoorzieningenWijzer’ wordt grootschalig ingezet: een onafhankelijke bespaar-expert laat inwoners zien waar ze recht op hebben en geeft aan hoe zij kunnen besparen. Samen worden de aanvragen ingediend.
 • Neem energiebesparing altijd mee in trajecten van schuldhulpverlening.
 • Bij het ‘keukentafelgesprek’ worden ook de mantelzorgers actief betrokken en is er aandacht voor de ondersteuning die zij nodig hebben om hun werk als mantelzorger te kunnen doen.
 • Bij zorg op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden ook de kinderen en jongeren bij de keukentafelgesprekken betrokken, indien van toepassing.
 • De gemeente neemt het initiatief om samen met huisartsen, wijkteams en inwoners eenzaamheid in Assen te bestrijden, bijvoorbeeld door het sluiten van een ‘Eenzaamheidspact’.
 • De gemeente werkt samen met woningcorporaties en zorginstellingen om voldoende woningen geschikt te maken zodat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook draagt de gemeente bij aan voldoende huisvesting voor mensen die komen uit instellingen voor beschermd wonen of instellingen voor dak- en thuislozen.
 • De openbare ruimte wordt zo ingericht dat iedereen zich daarin goed kan bewegen. 
 • De openbare ruimte rond bijvoorbeeld speelplekken wordt zo ingericht dat er ruimte en mogelijkheid is voor spontane ontmoeting.
 • Analfabetisme en laaggeletterdheid zijn een vaak onderschat probleem. De gemeente spant zich in om mensen te (laten) helpen bij het leren lezen en schrijven, bijvoorbeeld door het Taalhuis.
 • De ChristenUnie is voor een krachtige aanpak van alcoholmisbruik, gokverslaving, drugsverslaving en prostitutie/mensenhandel. Maar bovenal zet de gemeente in op preventie om dergelijke problemen te voorkomen.
Bert Wienen
Raadslid
Alle standpunten